Sähkönmyyntisopimusten muuttamista ja sähkön ennakkolaskutusta koskevat menettelytavat

Päivämäärä

28.5.2021

Diaarinumero

KKV/97/14.08.01.02/2020

Osapuolet

Fi-Nergy Voima Oy ja A (yhtiön omistaja ja hallituksen ainoa jäsen)

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:146/21. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Fi-Nergy Voima Oy:tä (jäljempänä Fi-Nergy) ja A:ta

  1. muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä sähkönmyyntisopimusta koskevia sopimusehtoja laskutusvälin, sähkön hinnan tai ennakkolaskutuksessa sovellettavien menettelytapojen, kuten ennakkomaksun määrän, ennakkolaskutusjakson pituuden tai laskunmaksuehdon osalta ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle ehtomuutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa; jos sopimusmuutoksen perusteena on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saadaan kuitenkin toteuttaa lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämänä ajankohtana
  2. muuttamasta kuluttajan ja yhtiön välistä toistaiseksi voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta, jossa hinnan muuttaminen edellyttää yhtiön kuluttajalle lähettämää ennakkoilmoitusta, sellaiseksi pörssisähkön hintaa suoraan seuraavaksi sopimukseksi, jonka yhteydessä edellä mainittua ennakkoilmoitusta ei sähkömarkkinalain 93 §:n 1 ja 4 momentin mukaan edellytetä
  3. käyttämästä kuluttajia koskevassa ennakkoon tapahtuvassa sähkön laskutuksessa laskutuksen perusteena verkonhaltijan ilmoittaman vuosikulutusarvion ylittäviä kulutusarvioita ilman kuluttajan sähkönkäyttöön liittyvää perustetta
  4. menettelemästä sähkön ennakkolaskutuksessaan siten, ettei kuluttaja saa todelliseen kulutukseen perustuvaa laskua, jossa arvioitu sähkönkulutus on tasattu verkonhaltijan ilmoittamaan viimeisimpään mittarilukemaan saakka, vähintään neljä kertaa vuodessa
  5. menettelemästä ennakkolaskutuksen sisältävien sähkönmyyntisopimusten osalta siten, ettei kuluttajalle anneta ennen sopimuksen tekemistä eikä sopimusta koskevassa vahvistuksessa selkeästi tietoa siitä, että yhtiö laskuttaa kuluttajaa ennakolta ja tuoda tällöin esiin, miten pitkälle ennakkoon laskutettava jakso ulottuu laskun eräpäivän jälkeen
  6. menettelemästä laskutuksessaan siten, ettei yhtiö toimita kuluttajalle loppulaskua kuuden viikon kuluessa siitä, kun sähkön toimitus kuluttajalle on päättynyt
  7. menettelemästä laskutuksessaan siten, ettei yhtiö hyvitä kuluttajalle hänen ennakkoon liikaa maksamiaan suorituksia viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun loppulaskun toimittamista koskeva kuuden viikon määräaika on päättynyt, jollei hyvittämisen ole estänyt jokin kuluttajasta johtuva seikka.

Sekä Fi-Nergy Voima Oy:n että A:n on noudatettava kutakin kieltoa 100.000 euron sakon uhalla.

Asiassa oli arvioinnin kohteena kysymys siitä, oliko sähkönmyyntisopimuksia kuluttajille markkinoiva Fi-Nergy menetellyt kuluttajasuhteissaan kuluttajansuojalain vastaisesti sopimusmuutosten ja laskutuksen osalta. Lisäksi asiassa oli kysymys mahdollisen kiellon kohdistamisesta Fi-Nergyn ohella henkilökohtaisesti A:han.

Markkinaoikeus katsoi, että Fi-Nergy oli poikennut laskutusvälin, sähkön hinnan sekä ennakkolaskutuksessa sovellettavien menettelytapojen, kuten ennakkomaksun määrän, ennakkolaskutusjakson pituuden tai laskunmaksuehdon osalta siitä, mitä kuluttajalle on sopimusta tehtäessä ilmoitettu. Yhtiö ei ollut muuttaessaan sopimusehtojaan lähettänyt sopijapuolelleen sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta. Yhtiön menettely oli siten ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin sopimusehtosäännöksen vastainen.

Joistakin sopimusmuutoksista Fi-Nergy oli kertonut asiakkailleen lähettämällä heille tiedotteen. Markkinaoikeus katsoi, ettei tiedotteesta käynyt kuitenkaan selvästi ilmi esimerkiksi se, miten sopimusehtoja on muutettu laskutusvälin tai hinnan osalta. Tiedotteesta ei muutoinkaan käynyt selkeästi ilmi, miltä osin kuluttajan aikaisempi sopimus muuttuu ja millaiset ovat uudet ehdot muutetuilta osin. Tiedotteessa kuluttajan kannalta olennainen osa, eli sopimusehtojen muuttumista koskeva osa, oli myös esitetty vasta tiedotteen lopussa, yrityksen toiminnan yleisen kuvauksen ja e-laskun käyttömahdollisuudesta muistuttamisen jälkeen, mitä ei voida pitää ilmoitustapana kuluttajan kannalta riittävän selvänä. Tiedotetta ei siten voitu pitää sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettuna ilmoituksena.

Fi-Nergy oli muuttanut toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia pörssisähkön hintaa suoraan seuraaviksi sopimuksiksi. Markkinaoikeus totesi, että sähkön hinta ja sen määräytymisperuste muodostavat sähkösopimuksen olennaisen osan. Mikäli sähkön hinnan määräytymisperuste muuttuu kiinteästä hinnasta pörssihintaan sidotuksi, muuttuu sopimuksen sisältö olennaisesti ja merkitsee kuluttajalle uudenlaisen hinnanmuutoksiin liittyvän riskin ottamista. Tällaisessa muutoksessa ei siten ole ollut kysymys sellaisesta muutoksesta, joka olisi sähkömarkkinalain 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla sallittua tehdä yksipuolisella ilmoituksella.

Fi-Nergy oli myöntänyt, että se oli käyttänyt kuluttajia koskevassa ennakkoon tapahtuvassa sähkön laskutuksessa laskutuksen perusteena verkonhaltijan ilmoittaman vuosikulutusarvion ylittäviä kulutusarvioita ilman kuluttajan sähkönkäyttöön liittyvää perustetta. Sähkömarkkinalain 69 a §:n mukaan, jos vähittäismyyjä tarjoaa kuluttajille ennakkomaksujärjestelmää, on järjestelmän heijastettava riittävästi kuluttajan arvioitua todennäköistä vuotuista sähkönkulutusta. Markkinaoikeus totesi, että yhtiön menettely oli ollut kyseisen säännöksen sekä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista.

Fi-Nergy oli myöntänyt, että se oli menetellyt sähkön ennakkolaskutuksessaan siten, ettei kuluttaja ollut saanut todelliseen kulutukseen perustuvaa laskua, jossa arvioitu sähkönkulutus on tasattu verkonhaltijan ilmoittamaan viimeisimpään mittarilukemaan saakka, vähintään neljä kertaa vuodessa. Sähkömarkkinalain 69 §:n 1 momentin mukaan loppukäyttäjälle toimitettu sähkö on laskutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhtiön menettely oli ollut mainitun säännöksen sekä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaista.

Fi-Nergy oli myöntänyt, että se oli menetellyt ennakkolaskutuksen sisältävien sähkönmyyntisopimusten osalta siten, ettei kuluttajalle ollut annettu ennen sopimuksen tekemistä eikä sopimusta koskevassa vahvistuksessa selkeästi tietoa siitä, että yhtiö laskuttaa kuluttajaa ennakolta ja tuotu tällöin esiin, miten pitkälle ennakkoon laskutettava jakso ulottuu laskun eräpäivän jälkeen. Yhtiön menettely oli tältä osin ollut kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevien säännösten vastainen.

Fi-Nergy oli myöntänyt, ettei yhtiö ollut toimittanut kuluttajalle loppulaskua kuuden viikon kuluessa siitä, kun sähkön toimitus kuluttajalle on päättynyt. Yhtiön menettely oli tältä osin ollut sähkömarkkinalain 69 §:n 4 momentin sekä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastainen.

Fi-Nergy oli myös myöntänyt, että se oli menetellyt laskutuksessaan siten, ettei yhtiö ole hyvittänyt kuluttajalle hänen ennakkoon liikaa maksamiaan suorituksia viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun loppulaskun toimittamista koskeva kuuden viikon määräaika on päättynyt siinäkään tapauksessa, ettei hyvittämistä ole estänyt jokin kuluttajasta johtuva seikka. Markkinaoikeus katsoi, että Fi-Nergyn menettely oli ollut kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastainen.

Henkilökohtaisen kiellon osalta markkinaoikeus totesi, että A on tapahtuma-aikana ja edelleen markkinaoikeuskäsittelyn aikana ollut Fi-Nergyn hallituksen ainoa jäsen ja omistaja. Markkinaoikeus on katsonut Fi-Nergyn toimineen kuluttajansuojalain vastaisesti ja hyväksynyt kieltovaatimukset Fi-Nergyä kohtaan. Kun näiden seikkojen lisäksi otetaan huomioon A:n aikaisempi toiminta useassa eri sähköyhtiössä, joita kaikkia on sakon uhalla kielletty toimimasta sähkömarkkinalain ja kuluttajansuojalain vastaisesti, oli asiassa erityinen syy kohdistaa kielto myös A:han henkilökohtaisesti