Kuluttajaluottojen hintasääntelyn noudattaminen ja kiellon rikkominen

Päivämäärä

15.5.2024

Diaarinumero

KKV/405/14.08.01.02/2024

Osapuolet

Bondora AS, Suomen sivuliike

Tiivistelmä

Hakemus markkinaoikeuteen 15.5.2024.

Markkinaoikeus antoi syyskuussa 2023 ratkaisun kuluttaja-asiamiehen ja Bondora AS, Suomen sivuliikkeen välisessä kuluttajaluottojen hintasääntelyä koskevassa asiassa. Markkinaoikeus kielsi Bondoraa 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajille tarjotaan kuluttajaluottoja sellaisin ehdoin, että kuluttajien kanssa sovitaan sellaisesta luoton koroksi nimetystä luottokustannuksesta, joka lasketaan muusta summasta kuin kuluttajalla jäljellä olevasta lainapääoman määrästä, tai kuluttajilta peritään sellaista luoton koroksi nimettyä luottokustannusta, jonka määrä ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ssä tarkoitetun luoton koron enimmäismäärän.

Markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen Bondora on jatkanut luoton koron ja sopimus- sekä hallinnointipalkkion perimistä sellaisilta kuluttajilta, joiden luottosuhteessa se on menetellyt markkinaoikeuden lainvastaiseksi katsomalla tavalla. Bondora ainoastaan muutti koron laskutavan siten, että yritys perii luoton korkoa jäljellä olevasta pääomasta alkuperäisen pääoman sijasta. Koska Bondora ei kyseisissä luottosuhteissa ole ottanut huomioon kuluttajan aiemmin maksamia luoton korkokustannuksia ja sopimus- sekä hallinnointipalkkioita, kuluttaja tulee koko luottosuhteen aikana maksaneeksi luottokustannuksia lain enimmäismäärän ylittävän määrän. Bondora rikkoo näin ollen kieltoa olla jatkamasta sellaista menettelyä, jossa kuluttajilta peritään sellaista luoton koroksi nimettyä luottokustannusta, jonka määrä ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ssä tarkoitetun luoton koron enimmäismäärän.

Kuluttaja-asiamies hakee näin ollen markkinaoikeuden kiellon tehosteeksi asettamaa 100 000 euron uhkasakkoa maksuun.

Koska markkinaoikeuden määräämällä kiellolla ja sen tehosteena olleella uhkasakolla ei ollut sellaista vaikutusta, että Bondora olisi pidättäytynyt kiellon vastaisesta menettelystä, kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta korottamaan kiellon uhkaksi asetetun sakon 1 000 000 euroon. Sakon määrä perustuu laskelmaan siitä, paljonko Bondora keskimäärin hyötyy kiellon rikkomisesta taloudellisesti sellaisten kuluttajien osalta, joiden luottosuhteissa Bondora on markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen syyskuussa 2023 muuttanut markkinaoikeuden lainvastaiseksi toteaman korkoehdon.

Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että Bondoran 1.9.2019–10.11.2021 välisenä aikana käyttämän korkoehdon johdosta kuluttajan nostamalle luotolle perittävän luoton koron määrä on ylittänyt kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 1 momentin mukaisen luoton koron enimmäismäärän. Pykälän 4 momentin mukaan, jos luotonantaja rikkoo kyseistä sääntelyä, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luoton korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan.

Sen lisäksi, että Bondora on jatkanut luoton koron ja sopimus- ja hallinnointipalkkioiden veloittamista kuluttajilta eikä se huomioi kuluttajien aiemmin tekemiä suorituksia luottokustannuksiin, Bondora on myös kieltäytynyt asianmukaisesti hyvittämästä kuluttajilta, jotka ovat vaatineet lainvastaisesti perittyjä luottokustannuksia. Lainmukainen seuraamus pätee sekä voimassa oleviin että jo päättyneisiin luottosopimuksiin, mikäli luotonantaja on luottosuhteessa menetellyt lainvastaisesti.

Kuluttaja-asiamies hakee siten kieltoa Bondoran menettelylle, jonka johdosta kuluttajat eivät pääse lainmukaiseen oikeuteensa. Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Bondoraa 1 000 000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta kuluttajien kanssa 1.9.2019–10.11.2021 tehtyä luottosopimusta koskevassa asiakassuhteessa menettelyä, jonka perusteella kuluttaja tulee maksaneeksi luoton pääoman määrän lisäksi kuluttajaluottosuhteeseen perustuvaa luoton korkoa, hallinnointipalkkiota tai sopimuspalkkiota, kun luoton korkona peritty kustannus rikkoo kuluttajansuojalain 7 luvun 17a §:n mukaista luoton korkoa koskevaa enimmäissääntelyä.

Koska Bondoran menettelyn jatkuminen aiheuttaa kuluttajille koko ajan merkittävää taloudellista vahinkoa, kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta kiellon määräämistä väliaikaisena.