Antti Neimala började som konsumentombudsman

Vicehäradshövding Antti Neimala är sedan början av året Konkurrens- och konsumentverkets överdirektör med ansvar för konsumentfrågor och konsumentombudsman. Neimala efterträder Päivi Hentunen som gick i pension i slutet av förra året. Konsumentombudsmannen säkerställer konsumenternas ställning, övervakar att konsumentskyddslagen följs och ingriper utifrån sina prioriteringsprinciper när stora konsumentgrupper drabbas av problem inom olika branscher.

När det gäller övervakning av konsumentskyddet kommer det att bli ett arbetsdrygt år. Konsumentombudsmannen är sysselsatt med bland annat nätbedrägerier och beställningsfällor som kan anses höra till nackdelarna med digitaliseringen. Snabbkrediter liksom realisationer och andra kampanjer orsakar ständigt konsumentproblem.

”Digitaliseringen är ett positivt fenomen eftersom konsumenterna har tillgång till nya, ännu bättre och förmånligare tjänster. Däremot behöver vi ändå kunna tygla de negativa följder som digitaliseringen för med sig. Det är viktigt att säkerställa tjänsterna och delaktigheten även för de konsumenter som inte av olika anledningar kan använda sig av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder”, säger konsumentombudsman Neimala.

Bråda tider inom konsumentpolitiken

Flera lagstiftningsprojekt som gäller konsumenternas ställning är på gång. Konsumentombudsmannen har redan tidigare lämnat in ett initiativ till justitieministeriet om strängare reglering av snabbkrediter. Vårdreformen har visat att det finns behov av att förbättra de offentliga tjänsterna liksom överlag konsumentskyddet när det gäller tjänster. EU har i sin tur nyligen godkänt en lagreform som i hög grad förbättrar befogenheterna för konsumentmyndigheterna i alla EU-länder.

”Den expertis som finns inom Konkurrens- och konsumentverket är en värdefull tillgång för lagberedningen. Avsikten är att aktivt delta i den konsumentpolitiska debatten. Med tanke på en väl fungerande marknad är konsumenternas förtroende en viktig faktor som behöver stärkas”, säger Neimala.

År 2018 är samtidigt ett jubileumsår för det finländska konsumentskyddet. I år har det nämligen förlöpt 40 år sedan konsumentskyddslagen trädde i kraft och konsumentombudsmannen som institution inrättades. Det finns anledning att återkomma till detta i synnerhet mot slutet av året.

Aktiv kommunikation och samverkan med intressentgrupper

Till konsumentombudsmannens centrala uppgifter hör att kommunicera och samarbeta med intressentgrupper. När det gäller kommunikation används sociala medier i ännu högre grad och syftet är att ha ett diskuterande grepp om aktuella konsumentfrågor. Samarbetet med intressentgrupperna sker systematiskt och på basen av partnerskap med såväl myndigheter som de organisationer som representerar konsumenter och näringsidkare.

”Tiotusentals konsumenter tar årligen kontakt med konsumentförvaltningen. Kommunikationen och samverkan med intressentgrupperna syftar till att förebygga tvister på förhand. Antalet tvister minskar avsevärt när spelreglerna är klara och tydliga för alla, tror Neimala.

Konkurrens- och konsumentverket kommer att få fler uppgifter

Förra året drogs riktlinjer upp för omfattande reformer när det gäller konsumentfrågornas förvaltning. Magistratens konsumentrådgivning med uppgift att hjälpa konsumenter i enskilda tvister kommer att flytta över till Konkurrens- och konsumentverket från början av år 2019. Regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter inom konkurrens- och konsumentförvaltning flyttar över till Konkurrens- och konsumentverket i början av år 2020. Reformerna kommer att mer än fördubbla den personalstyrka som arbetar med konsumentfrågor vid KKV.

”När konsumentförvaltningen har samlats hos Konkurrens- och konsumentverket ökar genomslaget för övervakningen av konsumentskyddet och konsumentpolitiken. Konsumentrådgivningen har hela tiden fingret på konsumenternas puls. Den regionala förvaltningen kan i sin tur bäst genomföra åtgärder som kräver lokal närvaro. När reformerna har genomförts har vi ett mångsidigt och väl fungerande konsumentskyddsmaskineri”, konstaterar Neimala.

Mer information:

  • Konsumentombudsman Antti Neimala, tfn. 029 505 3100, fornamn.efternamn@kkv.fi
  • Konsumentombudsmannen i Twitter: @AnttiNeimala
  • Arbets- och näringsministeriets meddelande 17.8.2017: Antti Neimala utnämnd till överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket

Information om konsumentombudsmannens uppgifter och prioriteringar i konsumentombudsmannens övervakning: