Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen tryggar konsumenternas ställning och övervakar att flera lagar som skyddar konsumenten iakttas. Konsumentombudsmannen behandlar i allmänhet inte enskilda tvistemål, utan då bistås konsumenten av konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden.

Som konsumentombudsman fungerar överdirektören som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV).

Centrala uppgifter

Konsumentombudsmannens uppgift är att trygga konsumenternas ställning och övervaka efterlevnaden av konsumentskyddslagen och flera andra lagar som har stiftats för att skydda konsumenten. Centrala uppgifter är att övervaka att näringsidkarnas marknadsföring, avtalsvillkor och indrivning är lagenliga när det är fråga om verksamhet riktad till konsumenter. Målet är att få företag att upphöra med lagstridigt förfarande.

Konsumentombudsmannens tillsyn är kollektiv tillsyn: Konsumentombudsmannen behandlar i allmänhet inte enskilda tvistemål där konsumenten ansöker om gottgörelse för fel i en vara eller tjänst. I dessa fall bistås konsumenten av konsumentrådgivningen, Konsument Europa och konsumenttvistenämnden.

Konsumentombudsmannen kan dock enligt prövning bistå en konsument i ett enskilt tvistemål, om avgörandet av ärendet är av stor betydelse med tanke på tillämpningen av lagen och konsumenternas allmänna intresse eller om ett företag inte följer konsumenttvistenämndens rekommendationer.

Konsumentombudsmannen strävar också efter att förbättra konsumenternas ställning genom att göra framställningar och ta initiativ till ändringar i lagstiftningen.

Vad gör konsumentombudsmannen?

Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen får in anmälningar och kontaktas årligen tiotusentals gånger. Alla kontakter gås igenom och sparas i KKV:s datasystem. Konsumentombudsmannen använder de uppgifter som kommit in när tillsynsobjekten väljs.

Vem som helst kan anmäla ett lagstridigt förfarande till konsumentombudsmannen. Anmälan kan också göras anonymt.

Konsumentombudsmannen kan också på eget initiativ ingripa i problem som hen upptäckt. Konsumentombudsmannen väljer ärenden som tillsynsobjekt utifrån sina prioriteringsprinciper.

Tillsynsmetoder

Konsumentombudsmannen har förhandlingsplikt. Detta innebär att konsumentombudsmannen i första hand ska få ett företag att avstå från ett lagstridigt förfarande genom förhandlingar. Oftast löses frågorna genom förhandlingarna och inga kraftigare metoder behövs.

Konsumentombudsmannens tillsynsmetoder kan delas in i undersökningsbefogenheter och påföljder enligt följande:

UndersökningsbefogenheterPåföljder
  • Rätt att få uppgifter av näringsidkare
  • Rätt att få uppgifter av en annan myndighet
  • Rätt att utföra inspektioner
  • Testköp
  • Handräckning
  • Förbud
  • Föreläggande om domännamn och onlinegränssnitt
  • Påföljdsavgift

Utöver de egentliga tillsynsmetoderna har konsumentombudsmannen tillgång till andra metoder, såsom riktlinjer och anvisningar, för att försöka få företag att verka lagenligt. Då hjälper man företagare att fästa uppmärksamhet vid principerna för konsumentskyddet och tillämpningen av dem i företagets verksamhet.

Följ konsumentombudsmannens verksamhet

Konsumentombudsmannen informerar om sin verksamhet på många olika sätt, till exempel med hjälp av meddelanden, avgöranden och riktlinjer. Dessutom har konsumentombudsmannen en blogg och publicerar nyhetsbrev.