Behandlingsfristen för företagsförvärvet mellan OptiGroup och Pamark har förlängts till 15.9.2023

Marknadsdomstolen har förlängt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behandlingsfrist för företagsförvärvet där OptiGroup FSF AB förvärvar Pamark Business Oy.

Den 21 augusti 2023 inledde KKV en fortsatt behandling av företagsförvärvet där OptiGroup förvärvar Pamark. Båda företagen är i Finland verksamma partiaffärer för förbrukningsartiklar som bland annat säljer städ- och hygienprodukter samt hälsovårds- och säkerhetsprodukter och personlig skyddsutrustning. Mot bakgrund av för närvarande tillgängliga uppgifter leder företagsförvärvet enligt KKV:s bedömning till ett väsentligt hinder för effektiv konkurrens i partihandeln för städ- och hygienprodukter i Finland.

KKV ansökte om förlängning av handläggningstiden hos marknadsdomstolen fram till den 15 september 2023. Den ursprungliga tidsfristen skulle ha löpt ut den 1 augusti 2023. En kortare tidsfrist skulle inte ha varit tillräcklig för att slutföra behandlingen av ärendet med hänsyn tagen till lösningsalternativ som fortfarande är öppna.

Marknadsdomstolen ansåg att det finns skäl att förlänga tidsfristen i enlighet med ansökan. Partnerna i företagsförvärvet motsatte sig inte förlängningen av behandlingstidsfristen.

Mer information 

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef

Aino Jankari

Specialsakkunnig