Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku förlängdes till den 31 oktober

Marknadsdomstolen förlängde Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behandlingstid för företagsförvärvet mellan Kesko Abp och Heinon Tukku Oy till den 31 oktober 2019. KKV an-sökte om förlängning på Keskos begäran.

KKV meddelades den 15 maj 2019 om ett arrangemang, där Kesko förvärvar Heinon Tukku Oy. Keskos affärsenhet Kespro, som verkar inom dagligvaruhandeln, erbjuder foodservice och bedriver partihandel i Finland. Heinon Tukku är en partihandel för dagligvaror. Företaget verkar i Finland och dess huvudsakliga kunder är aktörer inom foodservice-sektorn. Till foodservice-kunderna hör exempelvis restauranger, hotell, cateringföretag, servicestationer, kiosker och kunder inom den offentliga sektorn, såsom skolor, daghem och enheter inom hälso- och sjukvården.

KKV inledde den 17 juni 2019 en fortsatt behandling av företagsförvärvet, eftersom förvärvet utifrån KKV:s preliminära utredningar kan leda till skadliga konkurrenseffekter på partihandeln med dagligvaror till foodservice-kunder. Utan den förlängda tidsfristen skulle behandlingsfristen för förvärvet ha löpt ut den 17 september 2019.

Kesko bad Konkurrens- och konsumentverket ansöka om att behandlingsfristen förlängs till slutet av oktober. En kortare tidsfrist än detta är enligt vad KKV och anmälaren av företagsförvärvet uppskattar inte tillräcklig för att slutföra behandlingen av ärendet, med tanke på ärendets omfattning och den behandlingsfas som man för tillfället befinner sig i.

Läs mer:

KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku (KKV:s meddelande 18.6.2019)

Mer information:

Chef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
Specialsakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
fornamn.efternamn@kkv.fi

Marknadsdomstolen kan på ansökan av Konkurrens- och konsumentverket förlänga behandlingsfristen på tre månader för fortsatt utredning av företagsförvärv som anmälts före den 17 juni 2019 med högst två månader. För företagsförvärv som anmälts efter den 17 juni 2019 kan marknadsdomstolen förlänga tidsfristen med högst 46 arbetsdagar. Eftersom företagsförvärvet anmäldes till KKV den 15 maj 2019 tillämpas de gamla tidsfristerna i konkurrenslagen.

KKV kan godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder det.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.