Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Loomis och Automatia har förlängts till 14.10.2020

Marknadsdomstolen har förlängt handläggningsfristen för företagsförvärvet mellan Loomis AB och Automatia Pankkiautomaatit Oy, som undersöks vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV), fram till den 14 oktober 2020. KKV bad om anstånd hos marknadsdomstolen för att slutföra förhandlingarna om villkoren.

KKV inledde den 14 maj 2020 en fortsatt utredning av ett företagsköp där Loomis, som erbjuder värdetransporter och penninghanteringstjänster, köper Automatia, som upprätthåller bankomater, av OP, Danske Bank och Nordea. Enligt byråns preliminära bedömning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konsekvenser på en redan centraliserad marknad för penningförsörjningstjänster.

I augusti förlängde marknadsdomstolen på ansökan av KKV tidsfristen för behandling av företagsförvärvet fram till den 23 september 2020. KKV ansökte om anstånd för andra gången 21.9.2020. Vid den fortsatta behandlingen förhandlar man för närvarande med parterna om villkoren för att affären eventuellt ska kunna godkännas. En kortare tidsfrist än vad man bett om räcker enligt KKV inte till för att slutföra förhandlingarna om villkoren.

Den som anmälde företagsförvärvet motsatte sig inte en förlängning av tidsfristen och marknadsdomstolen godkände KKV:s ansökan 22.9.2020.

Läs mer:

Loomiksen ja Automatian yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 23.9.2020 saakka, KKV:s meddelande på finska 14.8.2020
KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Loomis och Automatia, KKV:s meddelande 14.5.2020

Upplysningar:
Specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro.  KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen.  KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.  Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg.  Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar.  Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen.  I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Den fortsatta behandlingen varar i högst 69 vardagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden för det andra skedet med högst 46 vardagar.
Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.