Betydande förbättringar i konsumentskyddet vid hemförsäljning från början av 2023

Från och med den 1.1.2023 har hemförsäljning utökad ångerrätt när säljaren har kommit hem till konsumenten utan begäran. Även säljarens informationsskyldighet skärps. I och med den nya lagstiftningen väntas problemen med hemförsäljningen minska.  

I fortsättningen har även måttbeställda varor samma ångerrätt på 14 dygn som andra varor som säljs vid hemförsäljning. Med måttbeställda varor avses produkter som tillverkats eller modifierats enligt konsumentens behov. Regeln gäller hemförsäljning där säljaren har kommit hem till konsumenten utan begäran. Det är alltid fråga om ett hembesök utan begäran, om inte konsumenten helt på eget initiativ har kontaktat säljaren. Om säljaren till exempel har ringt konsumenten för att föreslå ett hembesök eller om konsumenten har ringt tillbaka till säljaren är det fortfarande fråga om ett hembesök som gjorts utan begäran.

”Förändringen är viktig, eftersom måttbeställda varor som sålts vid hemförsäljning har orsakat särskilt mycket problem och huvudbry för konsumenterna när ångerrätten inte har funnits. Vi har också märkt att vissa företag lagstridigt har tillämpat detta undantag på så kallade standardvaror och serviceavtal.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Vid hemförsäljning får arbetet inledas under ångerfristen på 14 dygn endast på konsumentens begäran. I fortsättningen ska konsumenten då separat godkänna att ångerrätten går förlorad när arbetet är färdigt. I ångerrätten för hembesök som inte begärts finns dock ett undantag som skyddar konsumenten. Även om tjänsten på konsumentens begäran har inletts redan under ångerfristen på 14 dygn och även om konsumenten har godkänt att hen förlorar ångerrätten när avtalet är slutfört, är ångerrätten ändå i kraft i 14 dygn och även efter att arbetet färdigställts, om besöket har gjorts utan begäran.

Säljaren ska ge tydlig information om ångerrätten

Vid årsskiftet träder också en ändring i kraft som gäller information om ångerrätt då när ingen ångerrätt finns. Om det till exempel är fråga om försäljning av måttbeställda varor vid ett besök som konsumenten själv begärt och säljaren inte har berättat om avsaknaden av ångerrätt, är avtalet inte bindande för konsumenten. Konsumenten behöver alltså inte betala och kan också kräva tillbaka redan betalda pengar. Konsumenten kan åberopa detta i ett år efter att avtalet ingicks.

Om ångerrätten existerar men säljaren inte har berättat om dess villkor, tidsfrister och förfaranden gäller fortfarande den gamla regeln enligt vilken ångerfristen förlängs med ett år. Om företaget rättar till den bristfälliga informationen upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog den rättade informationen.

Målet är att minska problemen med hemförsäljning

Genom lagändringen strävar man efter att eliminera de problem med hemförsäljning som blivit vanligare under de senaste åren. Sedan 2018 har Konkurrens- och konsumentverket (KKV) årligen fått över tusen konsumentanmälningar om problem vid hemförsäljning. Över hälften av anmälningarna gäller renoveringar. Många som stött på problem har dock inte varit i kontakt med konsumentmyndigheterna och siffrorna beskriver därför inte problemens verkliga omfattning. Det finns inte heller några exakta uppgifter om förekomsten av hemförsäljning eller antalet företag som bedriver sådan försäljning.

Av anmälningarna framgår det att aggressiva försäljningsförfaranden förekommer vid hemförsäljning. Säljarens förevisning kan till exempel fortsätta i timmar även om han eller hon har uppmanats att avlägsna sig. Det finns en särskild risk för de konsumenter som till exempel på grund av ålder, sjukdom eller språkkunskaper har svårare att förstå innehållet i avtalen.

”Vi förutsätter naturligtvis att företagen följer de nya reglerna. Hemförsäljningsföretagen måste också i större utsträckning inse att försäljningssituationerna måste skötas sakligt. Konsumenterna ska ges all nödvändig information och det är inte tillåtet att vilseleda eller sälja aggressivt. Vi hoppas att vi i fortsättningen ser betydligt färre fall där till exempel onödiga renoveringar säljs åt godtrogna äldre personer.”

konsumentombudsman Katri Väänänen