Blev krediträntan för hög? Anmälningar till KKV om oklara ränteändringar

Räntorna på många krediter har stigit betydligt under den senaste tiden, då referensräntan som krediten är bunden till har stigit. Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning har dock fått anmälningar där konsumenterna misstänker att kreditgivaren också har gjort ogrundade höjningar av räntorna. Räntan på ett kreditavtal får ändras endast enligt den avtalade referensräntan.

Konsumentskyddslagen begränsar avsevärt en ändring av räntan på krediten som är till nackdel för konsumenten. Räntan får ändras under kreditavtalets gång endast i enlighet med ändringarna i den i avtalet specificerade referensräntan. Till exempel kan marginalen inte ensidigt ändras under kreditförhållandet. Om krediträntan enligt kreditavtalet är fast, får den inte höjas alls. En fast ränta kan till exempel inte ensidigt bindas till referensräntan mitt under kreditförhållandet.

Om kreditgivaren säger upp ett avtal om fortlöpande kredit har konsumenten rätt att återbetala den befintliga krediten enligt de nuvarande villkoren. Ett eventuellt nytt kreditavtal med nya villkor förutsätter konsumentens uttryckliga godkännande.

Vad ska man göra om kreditgivaren tar ut en högre ränta än avtalat?

Om kreditgivaren har gjort oklara höjningar av räntan, kontrollera först vad som har avtalats om räntan i kreditavtalet. Om räntan verkar ha stigit mer än kreditavtalet tillåter, kontakta kreditgivaren. Om ärendet inte kan lösas kan du be konsumentrådgivningen om hjälp. Man kan också tipsa konsumentombudsmannen om praxis som strider mot lagen.

För vissa typer av krediter kan det finnas avvikande bestämmelser om ändring av avtalet. Detta gäller krediter som omfattas av betaltjänstlagens tillämpningsområde, till exempel konton med kredit som kan användas för kontoöverföringar och andra betalningstransaktioner.

Räntevillkoren ska anges och avtalas tydligt

Räntan på krediten ska alltid avtalas skriftligt i konsumentkreditavtalet. Uppgifterna om räntan ska anges tydligt i avtalet och så att konsumenten inte får en vilseledande bild. Om krediten är bunden till referensräntan är det viktigt att tydligt berätta vad krediträntan består av. Till exempel ska den totala krediträntan och kreditens marginal anges tydligt som procenttal. Ett oklart villkor tolkas till nackdel för avtalets utformare, dvs. till fördel för konsumenten.

I lagen fastställs också ett räntetak för konsumentkrediter. I oktober 2023 sjunker räntetaket från nuvarande 20 procent till 15 procent plus den referensränta som avses i räntelagen. Räntan får dock vara högst 20 procent.