Blue Finance Suomi bröt mot prisregleringen för krediter – marknadsdomstolen meddelade förbud

Marknadsdomstolen har i enlighet med konsumentombudsmannens yrkande förbjudit kreditbolaget Blue Finance Suomi Oy att vid vite på 100 000 euro fortsätta den lagstridiga prissättningen av konsumentkrediter. Konsumentombudsmannen förde bolaget till marknadsdomstolen i februari 2022 för brott mot prisregleringen av krediter.  

Blue Finance Suomi har erbjudit konsumenterna dyrare krediter än vad som tillåts i lagen genom att ta ut en separat avgift för pappersfakturering, påskyndad behandling av kreditansökan samt för så kallad snabbuttagstjänst (pikanostopalvelu) och direktuttagstjänst (hetinostopalvelu). Enligt marknadsdomstolen är dessa avgifter kreditkostnader vars maximibelopp fastställs i lag.

Enligt Blue Finance Suomis prissättningsmodell har det lagstadgade kostnadstaket överskridits. Av detta följer att en konsument som ingått ett kreditavtal inte är skyldig att betala kreditkostnader alls. Detta gäller även retroaktivt: Om konsumenten redan har betalat kreditkostnaderna ska dessa betalningar dras av från kreditkapitalet och konsumenten har rätt att få tillbaka de betalningar som överstiger kreditkapitalet.

Det har förekommit många problem med att följa prisregleringen för krediter och konsumentombudsmannen har utrett dem tillsammans med flera kreditbolag. Blue Finance Suomi är det första fallet som framskridit till marknadsdomstolen.

"Kreditkostnaderna kan inte ökas genom att maskera kreditförhållandets grunddelar som kompletterande tjänster för vilka det är möjligt att ta ut ett tilläggspris som överstiger det lagenliga kostnadstaket. Marknadsdomstolens avgörande är en viktig riktlinje som branschens aktörer bör ta till sig."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen har också efterlyst en reform av rättssystemet så att marknadsdomstolen utöver förbud mot företag också kan bestämma om gottgörelser till konsumenterna.

"Vi förväntar oss naturligtvis att företaget gottgör alla sina kunder för de kreditkostnader som det tar ut i strid med lagen, eftersom lagen entydigt förutsätter det. Just i dylika fall skulle det dock vara ändamålsenligt att marknadsdomstolen i samma process också kunde avgöra de gottgörelser som hör till konsumenterna."

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Prisregleringen fastställer kreditkostnadernas maximibelopp

Enligt prisregleringen för krediter som trädde i kraft i september 2019 får den årliga ränta som tas ut på kreditens utestående kapital inte avtalas till högre än 20 procent. Dessutom får de övriga kostnader som tas ut för krediten per dag uppgå till högst 0,01 procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller kreditgränsen. Övriga kreditkostnader får dock under inga omständigheter överstiga 150 euro per år.

I kreditkostnaderna ingår alla kostnader som kreditgivaren känner till och som beror på kreditförhållandet. Till exempel avgifter som tas ut för att ansöka om kredit, lyfta kredit och skicka betalningsuppgifter är kreditkostnader oberoende av hur mycket tid eller på vilket sätt åtgärden utförs. Endast avgifter för fullkomligt frivilliga kompletterande tjänster faller utanför kreditkostnaderna. Krediten ska då erbjudas på samma villkor oberoende av om konsumenten ingår ett avtal om kompletterande tjänster i samband med kreditavtalet. Det är inte möjligt att ingå avtal om kompletterande tjänster med konsumenten om grundläggande delar i kreditförhållandet, utan dessa ska man avtala om i själva kreditavtalet.