De nya anvisningarna hjälper att fylla i anmälningsschemat för företagsförvärv

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har publicerat anvisningar för de företag som anmäler företagsförvärv och deras ombud om hur anmälningsschemat ska fyllas i.

Det nya anmälningsschemat för företagsförvärv som statsrådet godkände den 17 november 2022 tillämpas på alla företagsförvärv som anmäls till KKV den 1 januari 2023 eller senare. KKV:s anvisningar gäller anmälningar om företagsförvärv som görs enligt det nya anmälningsschemat.

I anmälningsschemat för företagsförvärv fastställs de uppgifter som den som anmäler företagsförvärvet ska lämna till KKV. Syftet med KKV:s anvisningar är att ge närmare instruktioner om hur det nya anmälningsschemat ska fyllas i och förtydliga informationskraven däri. I utarbetandet av anvisningarna har KKV beaktat de kommentarer som det mottog under hörandet av intressentgrupperna.

Mer information 

Lauri Kirkkola

Forskningschef

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef