Det lönar sig för konsumenter att överväga leveranssättet för betalningskrav noggrannare än tidigare

Från och med maj 2022 kan elektroniska betalningskrav utnyttjas i indrivning i större utsträckning än tidigare. Konsumentens samtycke till det elektroniska leveranssättet kan begäras redan innan indrivningen har inletts. Innan du ger ditt samtycke lönar det sig att noggrant fundera över i vilken form du vill få betalningskraven. Kan ett betalningskrav som inkommit som e-faktura, e-post eller till en elektronisk postlåda lättare förbises än papperspost? Om skulden inte betalas kan den gå vidare till tingsrätten, vilket kan medföra extra kostnader och en betalningsanmärkning.  

De betalningskrav som indrivningsbyrån skickar är i regel skriftliga. Användningen av ett elektroniskt leveranssätt förutsätter konsumentens samtycke. Före maj 2022 kunde man avtala om ett elektroniskt leveranssätt endast per skuld och först efter att skulden förfallit till betalning.

Nu kan företag begära samtycke till elektroniskt leveranssätt redan i avtalsskedet. Till exempel kan ett teleföretag begära samtycke för framtiden samtidigt som ett abonnemangsavtal ingås. Indrivningsföretagens samtycke kan gälla flera, även framtida skulder. Den här typen av samtycke till elektroniskt leveranssätt är i kraft högst ett år och det får återtas när som helst.

Vad lönar det sig att beakta vid valet av leveranssätt?

Elektroniska leveranssätt är till exempel bankens e-faktura, e-post och elektronisk postlåda.
Det är viktigt att konsumenten är medveten om hur betalningskraven kommer. Innan du ger ditt samtycke till ett visst elektroniskt leveranssätt lönar det sig att fundera på vilket sätt som är det säkraste för dig. Används samma sätt även i andra ärenden? Kan man följa elektroniska meddelanden även om livssituationen skulle förändras?

Samtycket ska vara frivilligt och vid indrivning får man inte utöva påtryckning för att använda ett elektroniskt leveranssätt eller ett visst elektroniskt alternativ. Vid begäran om samtycke får indrivningsbolaget inte ge en uppfattning om att brevpost inte är tillgängligt eller att endast ett visst elektroniskt leveranssätt är möjligt, om flera elektroniska sätt faktiskt används.

Vad ska ingå i samtycket?

Samtycket ska ges separat och inte till exempel som en del av andra avtalsvillkor. Samtycket ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • valt leveranssätt
  • indrivningsbyrå som skickar betalningskrav
  • vilken skuld eller vilka skulder samtycket gäller
  • datum och giltighetstid för samtycket

Om betalningskravet skickas till konsumentens egen elektroniska postlåda eller till konsumenten som en e-faktura via banken, behöver indrivningsföretaget inte på annat sätt säkerställa att betalningskravet kommer fram. I fråga om andra elektroniska leveranssätt ska konsumenten begäras en separat bekräftelse på att betalningskravet har mottagits, eller så ska ett meddelande om betalningskravet sändas till konsumenten via en annan kommunikationskanal. Detta ska göras om betalningskravet till exempel skickas till konsumentens personliga kundmapp.

Läs också:
Indrivning och betalningsarrangemang