Indrivning och betalningsarrangemang

Om du inte kan betala en fordran, dvs. en faktura eller någon annan skuld, senast på förfallodagen, ska du genast informera borgenären om detta.

Om du låter bli att betala en faktura eller någon annan skuld kan du få en anteckning om betalningsstörning som registreras i kreditupplysningsregistret.

Arrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter är vardag för banker och företag och samarbetsviljan uppuppskattas.

När din skuld har preskriberats upphör din skyldighet att betala skulden. Preskriberad skuld får inte drivas in.

Du kan göra en reklamation om oklara eller ogrundade fakturor samt onödiga eller oskäliga indrivningskostnader till borgenären eller indrivningsbolaget.