Domstolsverket får en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ansåg att Domstolsverket agerade i strid med upphandlingslagen när det skaffade kontorsstolar till Uleåborgs tingshus som direktupphandling. Domstolsverket upptäckte själv misstanken om att verket bröt mot upphandlingslagen i sin verksamhet och informerade KKV om saken.

Domstolsverket hade 2022 ordnat en konkurrensutsättning av kontorsmöblerna till det nya tingshuset i Uleåborg via ett dynamiskt inköpssystem. Kontorsstolarna ingick inte i konkurrensutsättningen. Man beslöt att skaffa dem som direktupphandling från två möbelföretag som godkänts för det dynamiska inköpssystemet.

Inga skriftliga upphandlingsbeslut fattades om upphandlingarna och inga upphandlingskontrakt skrevs. Värdet på kontorsstolarna som upphandlats utan konkurrensutsättning var cirka 177 000 euro. Enligt upphandlingslagen ska varuupphandlingar som är värda över 60 000 euro konkurrensutsättas och varje enskild upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska konkurrensutsättas.

I Domstolsverkets interna utredning konstaterades att det inte fanns någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen. Upphandlingen berodde på att den möbelförteckning som användes som grund för den ursprungliga konkurrensutsättningen var bristfällig. Enligt Domstolsverket fanns det inte längre tid att ordna en separat konkurrensutsättning enligt tidtabellen för färdigställande av byggprojektet.

KKV ansåg att det var fråga om en förbjuden direktupphandling och att ingen grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen var tillämplig på upphandlingen.

”När ett dynamiskt inköpssystem används ska man beakta att upphandlingarna ska konkurrensutsättas mellan de kandidater som godkänts för systemet oberoende av upphandlingens värde.”

Ledande sakkunnig Anni Vanonen

KKV gav Domstolsverket en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information 

Anni Vanonen

Ledande sakkunnig