Elbolaget Väre avstod inte från datahub-avgifter – konsumentombudsmannen lämnade in ett gruppklagomål

Konsumentombudsmannen har lämnat in ett gruppklagomål till konsumenttvistenämnden om elbolaget Väre Oy:s datahub-avgifter. Väre började ta ut separata datahub- avgifter av sina kunder i juni 2022, trots att konsumentombudsmannen hade krävt att bolaget avstår från avgifterna. Elbolaget kan inte ändra tidsbundna avtal till exempel genom att lägga till nya kostnader.

Väre har lagt till två slags nya avgifter för fakturor för tidsbundna elavtal, en engångsavgift för ibruktagande av datahub på 3,72 € samt en fortlöpande datahub-avgift på 0,23 €/mån. Enligt bolaget är det fråga om ”avgifter av myndighetskaraktär” och de har motiverats med ibruktagande av datahub och ändringen av lagstiftningen. Datahub är ett centraliserat informationsutbytessystem för detaljmarknaden för el som togs i bruk i februari 2022.

Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning och konsumentombudsmannen har kontaktats av sammanlagt cirka 140 konsumenter om Väre Oy:s datahub-avgifter. Särskilt konsumenterna har fäst uppmärksamhet vid att avgifterna också har lagts till tidsbundna avtal med fasta priser.

"Även om elförsäljaren skulle åläggas ytterligare skyldigheter och kostnader är det klart att det inte berättigar till att ändra tidsbundna avtal och övervältra betalningar direkt på konsumenterna."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konkurrens- och konsumentverket känner inte till att något annat elförsäljningsbolag skulle ha agerat på motsvarande sätt, utan branschen har följt den etablerade principen att tidsbundna avtal som sådana är bindande.

Kravet är att datahub-avgifterna läggs ner och pengarna återbetalas

Konsumentombudsmannen krävde i sin brevväxling våren 2022 att Väre avstår från datahub-avgifter. När Väre trots detta började fakturera avgifter i juni 2022 beslöt konsumentombudsmannen att föra ärendet som gruppklagomål till konsumenttvistenämnden för bedömning. Genom ett gruppklagomål kan konsumentombudsmannen hos konsumenttvistenämnden söka ett principbeslut i ett fall där flera konsumenter har samma krav på ett visst företag och ärendet kan avgöras genom ett beslut.

Konsumentombudsmannen kräver att konsumenttvistenämnden rekommenderar att Väre Ab avstår från att debitera datahub-avgifter och återbetalar datahub-avgifter till den del kunderna redan har betalat avgifterna. Gruppklagomålet gäller kunder som ingått ett tidsbundet avtal. Ett gruppklagomål förutsätter inte att konsumenterna anmäler sig eller vidtar andra åtgärder.