En anteckning om betalningsstörning stryks snabbare i fortsättningen, men man måste i allmänhet se till det själv

En anteckning om betalningsstörning stryks i fortsättningen inom en månad från det att kreditupplysningsbolaget får kännedom om att skulden betalats. Lagändringen förbättrar ställningen för de skuldsatta som klarar av att betala sina skulder som lett till en anteckning om betalningsstörning. Gäldenären måste dock oftast själv vara aktiv för att anteckningen ska försvinna.

Ändringen som träder i kraft i december 2022 förkortar lagringstiden för många anteckningar om betalningsstörningar. För att en anteckning om betalningsstörning ska försvinna måste gäldenären i regel själv vara aktiv, eftersom kreditupplysningsbolaget måste få kännedom om att skulden betalats.

Så här kan du påverka att din anteckning om betalningsstörning stryks

  • Kontrollera om du har betalat skulden som lett till anteckningen om betalningsstörning.
  • Om skulden har betalats via utsökning kan du kontakta utsökningen för att ta bort anteckningen.
  • Om skulden inte har betalats via utsökning ska du meddela kreditupplysningsbolaget om att du har betalat skulden. Betalningen behöver redogöras på ett tillförlitligt sätt.
  • Om det är fråga om en anteckning om betalningsstörning som borgenären meddelat ska borgenären informera kreditupplysningsbolaget om att skulden betalats. I detta fall behöver du inte göra någon anmälan.

Om du redan har betalat en viss skuld och uppgiften om betalningen har antecknats i kreditupplysningsregistret, ska kreditupplysningsbolaget i början av december stryka denna typ av anteckningar om betalningsstörning.

En anteckning om betalningsstörning kan försvåra livet

En anteckning om betalningsstörning kan till exempel göra det svårare att få en hyresbostad, försäkring eller arbetsplats. För den skuldsatta är det viktigt att anteckningen inte medför oskäliga följder. Tidigare har anteckningar om betalningsstörning kunnat vara synliga i kreditupplysningsregistret en betydligt längre tid, till exempel två år efter att man utfört betalningen. Den kortare tiden för bevarande av en anteckning om betalningsstörning är en viktig förbättring för dem som klarar av att betala skulden som lett till en anteckning om betalningsstörning.

I fortsättningen förlänger inte heller en ny anteckning om betalningsstörning lagringstiden av en tidigare anteckning.

Utred din skuldsituation

Varje skuldsatt person ska utan besvär kunna utreda sin skuldsituation, sina anteckningar om betalningsstörning och grunderna för dem. Enligt lagen om indrivning av fordringar har gäldenären rätt att av borgenären på begäran kostnadsfritt få uppdaterade uppgifter om det totala beloppet av sina skulder och grunderna för dem. Gäldenären har också rätt att få en specifikation över sina obetalda skulder. En skälig ersättning kan tas ut för skuldspecifikationen, om gäldenären begär en sådan oftare än en gång om året. Gäldenären kan också begära uppgifter från indrivningsbyrån.

Gäldenären kan vid behov utnyttja insynsrätten i sina egna uppgifter för att utreda vilka uppgifter om honom eller henne som har antecknats i kreditupplysningsregistren.

Läs mer

Anteckning om betalningsstörning

Lagringstiden för betalningsanmärkningar blir kortare i december – kom ihåg att hålla betalningsuppgifterna uppdaterade (Dataombudsmannens byrå, pressmeddelande 17.11.2022)