Anteckning om betalningsstörning

Om du låter bli att betala en faktura eller någon annan skuld kan du få en anteckning om betalningsstörning som registreras i kreditupplysningsregistret.

En anteckning om betalningsstörning kan påverka ditt liv på många sätt. Enbart det att en betalning blivit försenad leder inte till en anteckning om betalningsstörning. Kontakta fordringsägaren eller indrivningsbolaget i god tid och försök komma överens om en ny betalningstidtabell om du har svårt att betala en faktura eller en skuld på förfallodagen.

När uppkommer en anteckning om betalningsstörning?

Fordringsägaren eller indrivningsbolaget skickar i allmänhet indrivningsbrev, dvs. betalningspåminnelser och -krav, innan en anteckning om betalningsstörning uppkommer. Enbart det att en betalning blivit försenad leder inte till en anteckning om betalningsstörning.

En anteckning om betalningsstörning kan uppkomma på många olika sätt.

 • Fordringsägaren kan anmäla en betalningsstörning till kreditupplysningsregistret när betalningen av en konsumentkredit är försenad med minst 60 dagar. En förutsättning är dessutom att möjligheten till en anteckning om betalningsstörning nämns i ditt kreditavtal och att  en skriftlig betalningsuppmaning med en påminnelse om detta hot har skickats till dig minst 21 dagar i förväg.
 • En anteckning om betalningsstörning uppkommer efter att tingsrätten har meddelat en fodringsdom där du har ålagts att betala skulden i ett ostridigt ärende. Ärendet är ostridigt om du inte har bestridit det i domstol med hänvisning till grund eller belopp.
 • En anteckning om betalningsstörning kan också uppkomma i utsökningsskedet.
 • En anteckning om betalningsstörning kan också hänföra sig till skuldsanering.

Du har rätt att på begäran få uppgifter om särskilda skäl som lett till betalningsstörningen, till exempel ett borgensansvar. Du ska vara beredd att lägga fram en tillförlitlig utredning om de särskilda skälen.

Läs mer om hur en anteckning om betalningsstörning uppkommer på ekonomi- och skuldrådgivningens webbplats 

Vilka konsekvenser har en anteckning om betalningsstörning?

En anteckning om betalningsstörning påverkar ditt liv på många sätt. 

Exempel på följderna av en anteckning om betalningsstörning: 

 • ditt kreditkort kan krävas tillbaka 
 • dina möjligheter att få kredit försvåras väsentligt 
 • det blir svårare att ingå avbetalningsavtal 
 • det blir svårare att få  en hyresbostad och att teckna hemförsäkring, vilket hyresvärden i allmänhet förutsätter 
 • i telefonabonnemangs- och försäkringsavtal krävs vanligtvis säkerhet eller förskott 
 • det blir särskilt svårt att få en arbetsplats om arbetsuppgiften är förknippad med ekonomiskt ansvar. 

 Trots betalningsanmärkningen har du rätt till grundläggande banktjänster, såsom nätbankskoder. 

Hur länge kvarstår en anteckning om betalningsstörning?

Anteckningar om betalningsstörningar sparas i registret i regel i 2–3 år.

Följande anteckningar om betalningsstörningar stryks inom en månad från det att kreditupplysningsbolaget får kännedom om att skulden betalats:

 • uppgifter om en borgenärs anmälan om betalningsstörning
 • uppgifter om betalningsstörning som konstaterats av en myndighet, till exempel anteckning om betalningsstörning som grundar sig på tredskodom
 • utsökningsuppgifter

Du måste dock oftast själv vara aktiv för att anteckningen ska försvinna.

Så här kan du påverka att din anteckning om betalningsstörning stryks

 • Kontrollera om du har betalat skulden som lett till anteckningen om betalningsstörning.
 • Om skulden har betalats via utsökning kan du kontakta utsökningen för att ta bort anteckningen.
 • Om skulden inte har betalats via utsökning kan du meddela kreditupplysningsbolaget om att du har betalat skulden. En tillförlitlig utredning om betalningen ska läggas fram.
 • Om det är fråga om en anteckning om betalningsstörning som borgenären meddelat ska borgenären informera kreditupplysningsbolaget om att skulden betalats. I detta fall behöver du inte göra någon anmälan.

Utred din skuldsituation

Du har rätt att av borgenären på begäran kostnadsfritt få uppdaterade uppgifter om det totala beloppet av dina skulder och grunderna för dem. Du har också rätt att få en specifikation över dina obetalda skulder. En skälig ersättning kan tas ut för skuldspecifikationen, om du begär en sådan oftare än en gång om året. Du kan också begära uppgifter från indrivningsbyrån.

Så här får du information om en anteckning om betalningsstörning

Du har rätt att få information om dina antecknigar om betalningsstörningar från kreditupplysningsbolaget.

Svar på frågor om anteckningar om betalningsstörningar finns på dataombudsmannens byrås webbplats: Vanliga frågor om kreditupplysningar (på finska).

Läs mer