Ersättningstvisten som gäller Finnair avslutad – Konsumentombudsmannen beviljades inte besvärstillstånd av högsta domstolen

Konsumentombudsmannen ansökte i mars 2019 om besvärstillstånd hos högsta domstolen i ett avgörande av marknadsdomstolen som gällde standardersättningar för Finnairs flygningar i situationer där Finnair har meddelat ett tekniskt fel som orsak till en försenad eller inställd flygning. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd i sitt beslut utfärdat den 3 september 2019. Marknadsdomstolens avgörande i ärendet står fast och konsumenttvister som gäller sådana situationer avgörs även i fortsättningen enskilt. 

Hösten 2017 drog konsumentombudsmannen Finnair inför marknadsdomstolen för kränkning av flygpassagerares rättigheter. Det är fråga om förfarandena för betalning av standardersättningar enligt EU-förordningen för försenade och inställda flygningar. Konsumentombudsmannen anser att Finnair genom sina förfaranden berövar konsumenterna deras lagstadgade rättigheter.

Åren 2018–2019 har konsumentrådgivningen kontaktats i långt över 1 000 fall som gäller Finnair, av vilka största delen har anknytning till just betalning av ersättningar. Även konsumenttvistenämnden har under samma period behandlat över 1 000 ärenden som gäller Finnair.

Marknadsdomstolen förkastade konsumentombudsmannens krav den 4 januari 2019. Konsumentombudsmannen ansökte om besvärstillstånd hos högsta domstolen i marknadsdomstolens avgörande, men det beviljades inte.

”Detta avgörande innebär att tvister som gäller Finnairs ersättningar även i fortsättningen avgörs enskilt. Eftersom mängden tvister inte visar tillräckliga tecken på att minska, kommer konsumenter som är missnöjda med ersättningar fortsättningsvis att skapa rusning vid konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Läs mer:

Konsumentombudsmannen drar Finnair inför marknadsdomstol för kränkning av flygpassagerares rättigheter (KKV:s meddelande 27.9.2017) Konsumentombudsmannen överklagar marknadsdomstolens Finnairbeslut (KKV:s meddelande 4.1.2019)