Ett dyrt elavtal för viss tid borde kunna sägas upp på skäliga villkor

Konsumentombudsmannen har sökt metoder för att göra dyra tidsbundna elavtal rimliga. Med de metoder som konsumentombudsmannen har är det inte möjligt att snabbt och jämlikt hjälpa konsumenter i trångmål. Konsumentombudsmannen hänvisar till elbranschen för att företagen ska ge sina kunder möjlighet att säga upp ett tidsbundet avtal som ingåtts under exceptionella omständigheter mot ett skäligt avtalsvite.

Hösten 2022 ingick tusentals konsumenter dyra tidsbundna elavtal under de exceptionella omständigheterna. För en del av dem orsakar kostnadsökningen inga betydande problem på grund av den ekonomiska situationen eller den låga elförbrukningen. De mest utsatta konsumenterna får däremot stöd för elräkningar från utkomststödet. För en stor grupp konsumenter är situationen dock svår.

Det är inte möjligt att med konsumentombudsmannens metoder åstadkomma en snabb, jämlik och heltäckande lösning för att hjälpa konsumenter med svårigheter. Uppskattningsvis har upp till 200 000 konsumenter ingått ett dyrt tidsbundet elavtal. Konsumentombudsmannen kan bistå enskilda konsumenter i tingsrätten för att göra avtalen rimliga. Jämkningen ska dock alltid granskas från fall till fall med beaktande av varje konsuments individuella förhållanden. Även elbolagens verksamhetssätt och avtalsvillkor avviker från varandra. Lösningarna skulle sannolikt inte ge några allmänna riktlinjer, utifrån vilka andra avtal i fortsättningen skulle kunna göras rimliga.

Grupptalan lämpar sig inte heller för en situation där bedömningen av avtalets skälighet påverkas av varje konsuments individuella förhållanden. Grupptalan skulle dessutom ta flera år och motparten kan vara endast ett eller högst några elbolag.

Konsumenten har rätt till el till rimligt pris

En del av elbolagen har mött sina kunder genom olika arrangemang, andra har däremot inte. Konsumentombudsmannen har förhandlat om jämkning av elavtalen med Finsk Energiindustri rf och Lokalkraft rf. Man har inte nått en lösning som gagnar alla konsumenter som lider av situationen.

Ett alternativ kunde vara att konsumenten kan säga upp ett tidsbundet avtal genom att betala ett skäligt avtalsvite. Detta kunde i framtiden regleras i elmarknadslagen.

"El är en nödvändighetstjänst utan vilken konsumenten inte kan leva. Konsumentens rätt att få el till ett skäligt pris ska tryggas. Företagen borde under dessa mycket exceptionella omständigheter komma emot sina kunder och erbjuda möjlighet att säga upp ett tidsbundet avtal mot ett vite"

säger konsumentombudsman Katri Väänänen

Om det inte finns någon annan lösning på problemen kan det finnas skäl att ännu noggrant överväga ett riktat stödsystem eller lagstiftning som gör det möjligt för dem som lider orimligt mycket att göra sig av med avtalen. Ett alternativ kunde till exempel vara en tillfällig och exceptionell utvidgning av utkomststödet. Stödet bör endast riktas till dem vars ekonomiska situation är mycket svår.

Flera elbolag gjorde hösten 2022 också betydande prishöjningar på konsumenternas elavtal som gäller tills vidare. Konsumentombudsmannen har på våren fört ett förhandsavgörande till marknadsdomstolen för bedömning om de förfaranden som två elbolag tillämpade vid prishöjningar. Handläggning av ärendena i marknadsdomstolen pågår fortfarande.