Eura kommun får en anmärkning om försummelse att iaktta upphandlingslagen – medlemskap i en skogsvårdsförening berättigar inte till direktupphandling 

Konkurrens- och konsumentverket gav Eura kommun en anmärkning om att upphandlingslagen inte har följts. Kommunen skaffade skogsvårdstjänster av skogsvårdsföreningen utan laglig grund för direktupphandling. 

År 2021 köpte Eura kommun skogsvårdstjänster som direktupphandling av skogsvårdsföreningen Lounametsä ry för cirka 70 000 euro. Upphandlingen konkurrensutsattes inte och ingen upphandlingsannons publicerades om den.

Eura kommun motiverade att upphandlingen inte hade konkurrensutsatts med att kommunen 2008 hade ingått ett upphandlingsavtal med skogsvårdsföreningen som gällde tills vidare och utifrån vilket skogsvårdstjänster upphandlades. Tjänsteupphandlingarna avtalades årligen inom ramen för skogsvårdsföreningens aktuella leveransvillkor. Dessutom ansåg kommunen att man enligt den lagstiftning som var i kraft 2008 inte har behövt konkurrensutsätta upphandlingen på grund av skogsvårdsföreningens särställning.

KKV bedömer i sitt beslut att avtalet som ingicks 2008 har varit av allmän karaktär och att villkoren för skogsvårdstjänsterna, såsom priser och leveransvillkor, har omförhandlats årligen. Upphandlingarna som gjorts har inte grundat sig på ett tidigare upphandlingsavtal, utan har varit separata direktupphandlingar. Verket ansåg också att kommunens medlemskap i skogsvårdsföreningen inte är en grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen.

”Om villkoren i ett upphandlingskontrakt som gäller tills vidare omförhandlas, kan det vara fråga om en väsentlig avtalsändring eller direktupphandling. De upphandlande enheterna bör också beakta att man inte kan skaffa tjänster av skogsvårdsföreningen utan konkurrensutsättning på den grunden att den upphandlande enheten är medlem i föreningen i fråga.” 

Sakkunnig Lotta Sahamies

KKV bedömde att kommunen borde ha konkurrensutsatt de tjänstekontrakt som den årligen förhandlat fram och publicerat en upphandlingsannons om dem. Konkurrens- och konsumentverket gav Eura kommun en anmärkning för lagstridig direktupphandling.

Mer information 

Lotta Sahamies

Sakkunnig