Fortsättningsvis många som tar kontakt rörande Kasbonos indrivning

Konsumentrådgivningen kontaktas fortfarande ofta rörande Kasbono Oy:s indrivning. Det handlar om skulder som har uppkommit för länge sedan och som Kasbono uppgett sig ha köpt av de ursprungliga borgenärerna.

Uppdatering den 2. december 2022: Obs! Företaget har bytt namn till Justitus International Oy

KKV och Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade redan år 2020 om otydliga indrivningsbrev som Kasbono skickat. Konsumentrådgivningen kontaktas fortfarande ofta av konsumenter, där Kasbono sägs hota med juridisk indrivning. Det handlar om skulder som har uppkommit för länge sedan och som Kasbono uppgett sig ha köpt av de ursprungliga borgenärerna.

Många av dem som får indrivningsbrev eller stämningar anser att kraven är ogrundade. Utredningen av skulden har i många fall varit så bristfällig att det inte går att fastställa att skulden existerar.

Kasbono har inte rätt att bedriva frivillig indrivning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har inte godkänt Kasbono i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Enligt lagen får indrivningsbolag som inte finns i registret inte bedriva frivillig indrivning, dvs. till exempel skicka betalningskrav. År 2020 förbjöd RFV Kasbono att bedriva frivillig indrivning.

Hundratals fordringstalan är anhängiga vid tingsrätterna

Juridisk indrivning förutsätter inte registrering. Enligt KKV:s uppgifter behandlar domstolarna hundratals fordringstalan som väckts av Kasbono. I synnerhet har fordringsärenden väckts mot lån som tagits av EGE Finance snabblånsbolag under åren 2009–2013.

Konsumenterna har bestridit tiotals fordringstalan som är anhängiga vid tingsrätterna. KKV känner inte till några fall där en fordringstalan skulle ha varit framgångsrik efter bestridandet.

Gör så här om du får ett kravbrev

Om du fått ett indrivningsbrev från Kasbono och anser att det finns oklarheter om huruvida skulden som krävs i indrivningsbrevet är befogad, preskriberad eller om kostnaderna är skäliga, kan du be om att få en utredning från Kasbono.

Som gäldenär har du i utredningen rätt att få veta få bland annat:

  • skuldebrev eller handling som ligger till grund för skulden
  • information om avbrytande av skuldens preskribering, exempelvis när indrivningsbrevet är skickat och till vilken adress
  • en specifikation av de krävda indrivningskostnaderna
  • utredning om avbetalningarna av skulden.

Gör så här om du ställs inför rätta

Om du anser att fordran är ogrundad, besvara stämningsansökan inom utsatt tid eller begär tilläggstid. Om du bestrider en fordran lönar det sig att vända sig till allmän rättshjälp eller en privat jurist.

En indrivning är obefogad till exempel när

  • ingen skuld har tagits upp
  • skulden är betald
  • preskriptionen av fordran inte har avbrutits med indrivningsbrev som skickats med minst 3 års mellanrum eller på annat sätt – läs mer här.

Konsumentombudsmannen begär domar som gäller Kasbono

Konsumentombudsmannen följer upp anmälningar om Kasbonos fordringar och rättegångar som gäller fordringar. Konsumentombudsmannen begär att KKV underrättas om domar som gäller Kasbonos talan som gäldenären har bestridit eller en talan som tingsrätten prövat på tjänstens vägnar.

I ett antal rättegångar fungerar konsumentombudsmannen även som konsumentens rättegångsombud. Av resursskäl tar konsumentombudsmannen dock för närvarande inte emot fler rättsfall att bistå.

Mer information:

Ledande sakkunnig Jari Suurla, tel. 029 505 3181
fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer:

Kasbono Oy får inte bedriva frivillig indrivningsverksamhet – läs anvisningarna om du fick ett brev från företaget, RFV:s meddelande 23.3.2022 (på finska)