Granskningen av företagsförvärvet mellan Danish Agro Machinery och Konekesko överförs till kommissionen

Företagsförvärvet anmäldes ursprungligen separat till de nationella konkurrensmyndigheterna i Finland, Lettland, Estland och Litauen. Enligt Europeiska kommissionen tolkas arrangemanget dock som en enda koncentration vars bedömning omfattas av kommissionens exklusiva befogenheter.

Den 29 augusti 2018 mottog KKV en anmälan om ett arrangemang där Danish Agro Machinery Holding A/S förvärvar Konekesko Oy:s affärsverksamhet inom lantbruksmaskiner, lantbruksarbetsmaskiner och miljövårdsmaskiner.

KKV inledde 1.10.2018 en fortsatt handläggning av företagsförvärvet eftersom det enligt en preliminär granskning kan leda till skadliga konkurrenseffekter på försäljningsmarknaden för självgående exakthackar, där företagsförvärvets parter sammanlagt hade en betydande marknadsandel. Även koncentrationens sammanlagda marknadsandel för skördetröskor var enligt KKV:s preliminära granskning relativt hög på försäljningsmarknaden.

KKV:s handläggning av affären samt tidsfristen för denna avbröts 8.10.2018, då verket fick uppgifter som antyder att företagsförvärvet kan omfattas av kommissionens exklusiva befogenheter. Parterna i företagsförvärvet bekräftade 1.2.2019 att de tar tillbaka sin anmälan till KKV om företagsförvärv i Finland på grund av att arrangemanget kommer att anmälas till Europeiska kommissionen tillsammans med transaktionerna i Baltikum.

Läs mer:

KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Danish Agro Machinery och Konekesko

Ytterligare information: biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv