Handläggningstiden för företagsaffären mellan Parma och AS TMB förlängdes till den 7 februari 2019

Marknadsdomstolen förlängde Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) handläggningstid för företagsaffären mellan Parma Oy och AS TMB till den 7 februari 2019. KKV ansökte om förlängning på begäran av Parma.

Den 10 augusti 2018 mottog KKV en anmälan om ett arrangemang där Parma Oy förvärvar AS TMB. Parma verkar inom tillverkning och försäljning av betongelement i Finland. Parma erbjuder kunderna också transport-, installations- och planeringstjänster för element. Parma ingår i Consolis-koncernen som verkar inom planering, tillverkning och produktion av betongelement. Koncernen verkar i totalt 30 länder i Europa, Sydostasien och Nordafrika.

AS TMB är moderbolag för TMB-koncernen som verkar inom tillverkning, planering och installation av betongelement. TMB-koncernen är verksam i Skandinavien. I Finland bedriver koncernen verksamhet genom Betonimestarit Oy. Betonimestarit Oy tillverkar och säljer stommar, plattor och väggelement av betong, och i bolagets produktsortiment ingår dessutom infrastrukturprodukter.

Den 7 september 2018 inledde KKV fortsatt behandling av företagsförvärvet eftersom förvärvet enligt KKV:s preliminära utredningar kan orsaka skadliga verkningar för konkurrensen. Utan en förlängning hade tidsfristen för handläggningen av företagsaffären löpt ut den 7 december 2018. Parma har den 22 november 2018 bett KKV ansöka om att handläggningstiden förlängs till den 7 februari 2019. Enligt KKV:s och anmälaren av företagsförvärvet är en kortare tidsfrist, med beaktande av ärendets omfattning och handläggningens nuvarande stadium, inte tillräcklig för att slutföra handläggningen.

KKV kan enligt konkurrenslagen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären.

Läs mer:

Mer information:

  • specialforskare Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konsument- och konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.