Hemförsäljning av reparations- och renoveringstjänster granskades i tillsynskampanj

Konsumentombudsmannen och regionförvaltningsverken har tillsammans kartlagt företag som bedriver hemförsäljning inom reparations- och renoveringsbranschen runt om i Finland. I slutet av tillsynskampanjen skickades anvisningar till nästan 400 företag om hur konsumentskyddslagen ska iakttas vid hemförsäljning.

Hemförsäljning har under de senaste åren orsakat många problem för konsumenterna, vilket också syns i anmälningarna till KKV:s konsumentrådgivning och till konsumentombudsmannen. Hemförsäljning är ett problematiskt försäljningssätt oberoende av bransch, eftersom försäljningssituationen ofta kommer som en överraskning för konsumenterna. Fältet för företag som bedriver hemförsäljning är splittrat och därför har det varit svårt att nå aktörerna i branschen i större utsträckning.

För att svara på denna utmaning kartlade konsumentombudsmannen och regionförvaltningsverken företag inom reparations- och renoveringsbranschen som bedriver hemförsäljning på ett omfattande sätt i hela landet. Kartläggningen resulterade i 383 företag som konsumentombudsmannen kontaktade med anvisningar. Anvisningarna gäller grunderna för hemförsäljning samt de lagändringar som trädde i kraft i början av 2023.

I kampanjen granskades också vilken praxis företagen har när det gäller konsumenternas rättigheter, såsom lagstadgad ångerrätt. Granskningen gjordes med hjälp av offentliga källor, till exempel företagens webbplatser. Det fanns en del prisuppgifter att tillgå, men det fanns knappt om avtalsvillkor och information om konsumentens ångerrätt i offentliga källor.

"Hemförsäljning har orsakat orimligt många problem särskilt för konsumenter i svagare ställning, såsom äldre. Vi strävar efter att kartläggningen och anvisningarna till företagen tillsammans med den skärpta lagstiftningen fungerar som en impuls till det bättre."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Särskilda skyldigheter vid hemförsäljning

Hemförsäljningsföretag ska beakta de särskilda bestämmelserna om hemförsäljning. Till konsumenten ska man till exempel ge viss förhandsinformation som föreskrivs i lagen skriftligen eller på något annat varaktigt sätt. Vid hemförsäljning har konsumenten i regel 14 dygns ångerrätt. Undantagen räknas upp uttömmande i lagen, dvs. konsumentens ångerrätt kan inte begränsas på någon annan grund.

Aggressivt förfarande i försäljningssituationen är förbjudet

När hemförsäljaren kommer hem till konsumenten för att erbjuda sina produkter eller tjänster ska man särskilt se till att man i försäljningssituationen inte använder ett aggressivt förfarande som är förbjudet enligt konsumentskyddslagen. Man får till exempel inte utöva påtryckning för att konsumenten ska ingå avtal. Det är fråga om påtryckning till exempel om försäljaren stannar flera timmar hos konsumenten och man skapar ett intryck av att säljaren avlägsnar sig först när avtalet har undertecknats.

Konsumentskyddet vid hemförsäljning förbättrades vid årsskiftet

Konsumentskyddslagen reviderades i början av 2023, då även bestämmelserna gällande hemförsäljning ändrades. Konsumenten har nu också rätt att ångra ett avtal som gäller en måttbeställd vara, om säljaren har kommit till platsen utan att konsumenten begärt det. Även säljarens skyldighet att lämna uppgifter skärptes i och med lagändringen.

Prislistorna för tjänsterna ska vara synliga

En prislista för tjänsterna ska vara framlagd i affärslokalen och på webbplatsen där handel idkas. Om tjänster erbjuds eller utförs någon annanstans än i affärslokalen eller på webbplatsen ska en prislista visas upp på begäran.