KKV för direktupphandlingen i Egentliga Finlands välfärdsområde till marknadsdomstolen – granskningen gäller om ställningen som anknuten enhet uppfylls

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslår att marknadsdomstolen bestämmer att upphandlingen av indrivningstjänster som Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) gör ska upphöra i förtid. Upphandlingen gjordes utan konkurrensutsättning hos Sarastia Oy:s dotterbolag Revire Perintä Oy (Revire) som upphandling hos en anknuten enhet. Enligt KKV:s bedömning är Revire inte en anknuten enhet till Varva och upphandlingen borde därför ha konkurrensutsatts.

Varha skaffade 2022 välfärdsområdets indrivningstjänster som direktupphandling från Revire Perintä Oy. Revire Perintä, som tidigare hette Finlands Kommuninkasso, är ett bolag som hör till Sarastiakoncernen och som producerar indrivningstjänster för den offentliga förvaltningens fordringar för sina ägarkunder. Enligt Varhas bedömning var Sarastia och dess dotterbolag anknutna enheter till välfärdsområdet, vilket innebar att man kunde upphandla tjänster av dem utan konkurrensutsättning. Vid tidpunkten för upphandlingen ägde Varha 0,09 procent av aktierna i Sarastia.

Värdet på de upphandlade indrivningstjänsterna uppgick till cirka 1,9 miljoner euro. KKV började utreda upphandlingen utifrån en begäran om åtgärder.

Ställningen som anknuten enhet kräver verklig bestämmanderätt

Enligt upphandlingslagen behöver de upphandlande enheterna inte konkurrensutsätta upphandlingar hos anknutna enheter. För att bolaget ska vara en anknuten enhet enligt upphandlingslagen ska den upphandlande enheten utöva bestämmande inflytande över det ensam eller tillsammans med andra upphandlande enheter.

Välfärdsområdet har framfört att det indirekt utövar bestämmande inflytande över Revire via Sarastia. Enligt KKV:s bedömning har välfärdsområdet inte haft bestämmande inflytande över Sarastia och därmed inte över Revire via Sarastia. Varha utövar inte heller bestämmande inflytande direkt över Revire. Enligt KKV:s bedömning är Revire Perintä Oy inte en anknuten enhet till Varha eftersom Varha inte kan utöva sin verkliga bestämmanderätt på det sätt som förutsätts i upphandlingslagen.

"Välfärdsområdet har inte visat att det som ägare av Sarastia utövar en sådan bestämmanderätt eller övervakningsbehörighet över Revire Perintä som motsvarar den makt som det utövar över sina egna enheter. Därför har det inte varit möjligt att göra upphandlingen utan konkurrensutsättning."

Sakkunnig Sara Kurttila

KKV föreslår att marknadsdomstolen bestämmer att tjänsternas kontraktsperiod ska upphöra sex månader efter domstolens lagakraftvunna beslut. Utöver förkortningen av kontraktsperioden föreslår KKV en påföljdsavgift på 1 000 euro för välfärdsområdet. I påföljdsavgiftens belopp har beaktats att det i många upphandlande enheter råder ovisshet om upphandlingen hos anknutna enheter och om förutsättningarna för kriteriet om bestämmande inflytande.

Direktupphandlingen är enligt KKV en del av ett mer omfattande fenomen som beror på en felaktig och alltför omfattande tolkning av bestämmelserna om anknutna enheter. KKV bedömde även om ställningen som anknuten enhet uppfylls i ett fall som fördes till marknadsdomstolen på våren. Då föreslog KKV att upphandlingen av Sarastia i Vanda och Kervo välfärdsområde upphör i förtid. Ärendet behandlas för närvarande i marknadsdomstolen.

Mer information 

Elisa Haatainen

Forskningschef