KKV föreslår påföljder för Åbo stad för olaglig direktupphandling av endoskopiundersökningar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den 1 juli 2022 gjort en framställning till marknadsdomstolen om att påföra Åbo stad en påföljdsavgift på 30 000 euro för olaglig direktupphandling. Enligt KKV:s utredningar gjorde Åbo stad en direktupphandling som gällde endoskopiundersökningar, även om staden enligt upphandlingslagen borde ha konkurrensutsatt tjänsterna.

Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd fattade i november 2021 beslut om upphandling av endoskopiundersökningar genom direktupphandlingsförfarande. Upphandlingen gällde gastroenterologiska endoskopiundersökningar av magtarmkanalen och mottagningsbesökstjänster i anslutning till dessa. Enligt upphandlingsbeslutet var det uppskattade värdet på direktupphandlingen högst 600 000 euro. Staden valde Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy och Suomen Terveystalo Oy som serviceproducenter.

Som grund för direktupphandlingen hänvisade Åbo stad till extrem brådska enligt upphandlingslagen. Orsaken till detta var vårdköerna som överskred vårdgarantin, en plötslig försämringen av enhetens personalsituation samt behovet av att kombinera Åbo stads poliklinik med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts (SSHP) poliklinik med en snabb tidtabell på grund av orsaker förknippade med genomförandet av vårdreformen.

KKV inledde utredningen av ärendet på eget initiativ vintern 2022. Upphandlingslagen förutsätter att extrem brådska ska orsakas av en plötslig och oförutsebar omständighet utanför den upphandlande enheten, som den upphandlande enheten inte skäligen skulle ha kunnat förutse. KKV ansåg att Åbo stads upphandling inte handlade om en sådan situation, utan att upphandlingen borde ha konkurrensutsatts.

”Syftet med upphandlingslagen är att trygga en effektiv användning av våra offentliga medel. Lagen ger möjlighet att i vissa situationer göra upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster flexibelt, men direktupphandling kan inte användas som huvudsaklig upphandlingsmetod. Om de upphandlande enheterna gör olagliga direktupphandlingar kan företagen inte konkurrera med kvalitet eller pris”, säger KKV:s sakkunnig Sara Kurttila.

Den offentliga versionen av framställningen publiceras senare.

Mer information: 

Max Jansson

Forskningschef

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att lagstiftningen om offentlig upphandling iakktas. KKV kan ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion till följd av en uppmärksammad lagstridighet. KKV kan också förbjuda verkställandet av ett upphandlingsbeslut om olaglig direktupphandling. Dessutom kan verket göra en framställning till marknadsdomstolen om direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärdena, såsom en påföljdsavgift, förkortning av avtalsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund. En framställning till marknadsdomstolen kan emellertid inte göras om den upphandlande enheten har gjort en anmälan om direktupphandling.

Läs mer om tillsynen över offentlig upphandling.