KKV framställer att cirka 4,4 miljoner euro påförs Attendo i påföljdsavgift för att man motsatt sig företagsinspektion

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) framställer att marknadsdomstolen påför Attendo Suomi Oy en påföljdsavgift om cirka 4,4 miljoner euro. Attendo motsatte sig en inspektion som KKV förrättade med stöd av konkurrenslagen, då en av dess anställda raderade uppgifter på sin arbetstelefon efter att inspektionen inletts.

KKV förrättade oanmälda inspektioner hos Attendo och vissa andra företag och branschorganisationer inom omsorgsbranschen med början den 12 januari 2023. Genom inspektionerna strävade KKV efter att utreda huruvida företagen bedrivit i konkurrenslagen förbjudet samarbete på marknaden för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. KKV informerade om utredningen rörande misstankarna om konkurrensbegränsning i januari.

KKV får med stöd av konkurrenslagen förrätta oanmälda inspektioner hos företag vid misstanke om överträdelse av konkurrensreglerna. KKV får vid inspektion granska alla de handlingar som anknyter till företagets affärsverksamhet, inklusive företagets korrespondens.

Under inspektionen i januari 2023 raderade en av Attendos anställda, vars korrespondens skulle granskas vid inspektionen, arbetsrelaterade WhatsApp-diskussioner och samtalsloggen på sin telefon. De inspektioner KKV förrättar inriktar sig i hög grad på elektronisk kommunikation i digital form, vilket framhäver överträdelsens allvar, eftersom digitalt material kan förstöras lätt.

När det framkommit att uppgifterna raderats samarbetade Attendo med KKV för att återställa de raderade diskussionerna. KKV har beaktat samarbetet i storleken på den påföljdsavgift som framställs påföras Attendo.

Den första framställningen om påföljdsavgift för överträdelse av förfarandebestämmelser

KKV har sedan juni 2021 kunnat göra framställning om påföljdsavgift för näringsidkare för överträdelse av förfarandebestämmelser. Påföljdsavgiften för överträdelse av förfarandebestämmelser får vara högst en procent av företagets omsättning. KKV gör nu för första gången framställning om påföljdsavgift för överträdelse av förfarandebestämmelser.

"Att motsätta sig en inspektion genom att radera uppgifter är en klandervärd och allvarlig överträdelse. Då ett företag enligt konkurrenslagen kan påföras en påföljdsavgift om upp till 10 procent av omsättningen för konkurrensbegränsning, får det inte vara lockande för ett företag att försöka undvika en eventuell påföljdsavgift genom att förstöra uppgifter efter att en inspektion har inletts."

Överdirektör Timo Mattila

KKV framställer att 4 373 760 euro påförs Attendo i påföljdsavgift. Beslutet om påförande av påföljdsavgift fattas av marknadsdomstolen.

Offentling version av  framställningen (på finska)

Mer information 

Juuli Broms

Direktör, enhetschef

Pekka Mattila

Forskningschef

Tjänstledig 20.6.2024–3.8.2025.

Vilhelmiina Ihamäki

Ledande sakkunnig

Petra Liesvirta-Putkonen

Special sakkunnig