KKV framställer påföljdsavgifter på närmare 1,9 miljoner euro för sex bolag verksamma inom Åboregionens kollektivtrafik och deras samföretag för allvarlig konkurrensbegränsning

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredningar har sex företag verksamma inom Åboregionens kollektivtrafik via sina samföretag gjort tre anbud som strider mot konkurrenslagen iFölis (regionens kollektivtrafik) anbudsförfaranden. Med gemensamma anbud har man undanröjt konkurrensen mellan företagen och det är fråga om ett allvarligt brott mot konkurrenslagen.

KKV har den 27.9.2021 framställt för marknadsdomstolen att den ska påföra sammanlagt 1 894 844 euro i påföljdsavgifter för Jalon Liikenne Oy, Lehtisen Linja Oy, Linjaliikenne Muurinen Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, Savonlinja Oy, Turun Citybus Oy samt för samföretaget LS-Liikennelinjat Oy, som ägs av en del av dessa. De individuella påföljdsavgifterna som framställs för varje företag finns i slutet av meddelandet.

Företagen ha gjort de konkurrenslagstridiga gemensamma anbuden i tre anbudsförfaranden angående Föli-trafiken åren 2013, 2014 och 2016. Föli-trafiken körs i lokal- och regiontrafiken i kommunerna Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko och dess årliga värde är cirka 50 miljoner euro.

Genom samarbetet har företagen undanröjt all ömsesidig konkurrens i dessa anbudsförfaranden. I praktiken har de företag som deltagit i det gemensamma anbudet alltså inte konkurrerat med pris gentemot varandra i dessa anbudsförfaranden, och de har fördelat sinsemellan den trafik de vunnit i anbudsförfarandena på ett på förhand överenskommet sätt . Enligt verkets bedömning är det som en helhet fråga om en allvarlig konkurrensbegränsning.

– Utgångspunkten är alltid att alla företag självständigt beslutar om sitt konkurrensbeteende på marknaden. Här har man inte gjort så, och förfarandet har varit kartell-liknande, beskriver KKV:s direktör Valtteri Virtanen.

Företagens förfarande har genomförts under den tid då offentliga kollektivtrafikmarknader öppnades för konkurrens. Till följd av förfarandet har beställaren i dessa anbudsförfaranden sannolikt fått färre konkurrerande anbud än den annars skulle ha fått. Låg konkurrens i anbudsförfaranden är skadligt för beställaren och slutkunderna, eftersom företagen då har färre incitament att erbjuda förmånligare priser och bättre produkter och tjänster.

– Företagen har fört fram att samarbetet i verkligheten skulle ha gynnat beställaren och konsumenterna. De har dock inte kunnat påvisa fördelarna eller hur dessa förmedlas till konsumenterna, beskriver Virtanen.

Ett gemensamt anbud mellan konkurrenter är förbjudet i utgångsläget

När man bedömer gemensamma anbuds enlighet med konkurrenslagen är den väsentliga frågan om de företag, som ger det gemensamma anbudet, är varandras konkurrenter, dvs. om de skulle ha möjlighet att självständigt lämna anbud.

– Varje företag som överväger att lämna anbud ska självt bedöma om det har tillräckliga resurser att självständigt sköta den del av en helhet eller den helhet som begärs i anbudsförfarandet. Om det är fråga om sinsemellan konkurrerande företag som kunde ha givit självständiga anbud, har det gemensamma anbudet med stor sannolikhet minskat antalet eventuella anbud och därmed begränsat konkurrensen. Det väsentliga är således inte om företaget vill ge anbud själv, utan om dess förmåga att ge anbud själv, beskriver chefen för KKV:s kartellövervakning Antti Norkela.

Ett gemensamt anbud som begränsar konkurrensen kan dock i vissa situationer medföra sådana effektivitetsfördelar som överskrider de skador som en begränsad konkurrens medför och som även gynnar beställaren. I dessa situationer kan ett gemensamt anbud, som annars strider mot konkurrenslagen, möjligtvis godkännas. Bevisbördan för effektivitetsfördelarna ligger hos det företag som åberopar dem.

Framställd påföljdsavgift
LS-Liikennelinjat Oy (Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö (TLO) för delaktighet)31 759 euro
Jalon Liikenne Oy390 957 euro
Lehtisen Linja Oy66 481 euro
Linjaliikenne Muurinen Oy451 387 euro
Linjaliikenne Nyholm Oy435 858 euro
Savonlinja Oy153 588 euro
Turun Citybus Oy364 814 euro

Mer om ämnet:

I bloggen Ajankohtaista kilpailusta beskrivs närmare när gemensamma anbud kan vara lagstridiga och när de inte är det. (Bloggen på finska)

Mer information:
Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Samuli Muotka, tfn 029 505 3680
Specialsakkunnig Vilhelmiina Ihamäki, tfn 029 505 3811
Chef för kartellövervakningen Antti Norkela, tfn 029 505 3345 (mer information om gemensamma anbud)
fornamn.efternamn@kkv.fi