KKV gav samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt och Utsjoki kommun anmärkningar om lagstridiga direktupphandlingar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav den 9 februari 2022 samkommunen Birkalands sjukvårdsdistrikt och Utsjoki kommun anmärkningar om att upphandlingslagen inte följts.

Upphandlingarna för samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt (PSHP) gällde individuellt tillverkade ortopediska skor, och i Utsjoki kommun gällde det övervakning av byggnadsarbeten.

Ortopediska skor anskaffades utan konkurrensutsättning

PSHP skaffade individuellt tillverkade ortopediska skor utan konkurrensutsättning för sammanlagt cirka 422 000 euro 2021. Antalet upphandlingar ökade jämfört med tidigare år, eftersom ansvaret för upphandlingen av individuellt tillverkade hjälpmedel i början av 2021 hade överförts från samkommunens medlemskommuner till landskapets hjälpmedelscentral i PSHP:s organisation.

KKV ansåg i sitt beslut att PSHP borde ha beaktat storleksklassen på de tidigare årens upphandlingar som omfattades av landskapets hjälpmedelscentrals tjänster som en del av fastställandet av det uppskattade värdet av upphandlingarna 2021 och konkurrensutsatt upphandlingarna som en del av den övriga förberedelsen för utvidgningen av verksamheten. Det har inte funnits någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen för upphandlingarna 2021. KKV gav PSHP en anmärkning för direktupphandling som strider mot upphandlingslagen.

Tillsynstjänster för byggarbeten genom direktupphandling

Utsjoki kommun skaffade tillsynstjänster för byggarbeten i skolor och allaktivitetshus utan konkurrensutsättning. Kommunen ingick två avtal om upphandlingar, varav värdet på upphandlingar som grundar sig på ett avtal som ingicks i juli 2020 uppgick till sammanlagt cirka 97 380 euro. Utsjoki kommun hade bedömt att upphandlingarna av tillsynen över byggnadsarbetena underskred de nationella tröskelvärdena. Upphandlingarnas värde hade också ökat mer än väntat bland annat på grund av entreprenörens konkurs.

KKV ansåg i sitt beslut att det för upphandlingarna inte funnits någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen. Trots det oförutsedda tilläggsarbetet överskred upphandlingarnas värde klart det nationella tröskelvärdet 60 000 euro. Kommunen borde ha fäst uppmärksamhet vid en omsorgsfull beräkning av det uppskattade värdet och konkurrensutsatt övervakningstjänsterna för byggarbeten i enlighet med upphandlingslagen. KKV gav Utsjoki kommun en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen

Mer information:

Specialsakkunnig Johanna Kirveskoski, tfn 029 505 3710 (ärende som gäller Birkalands sjukvårdsdistrikt)
Specialsakkunnig Elisa Aalto, tfn 029 505 3683 (ärende som gäller Utsjoki kommun)
förnamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer om tillsyn över upphandling.