KKV gav Seinäjoki stad och samkommunen JIK anmärkningar om direktupphandlingar som strider mot lagen

Den 20.12.2021 gav Konkurrens- och konsumentverket (KKV) Seinäjoki stad och samkommunen JIK anmärkningar om underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen.

Seinäjoki stads upphandlingar gällde tvätt- och rengöringsmedel samt städutrustning, och samkommunen JIK:s upphandlingar gällde tvätteritjänster.

Städprodukter som direktupphandling på grund av fördröjd konkurrensutsättning

Seinäjoki stad fortsatte upphandlingen av tvätt- och rengöringsmedel samt städmaterial efter avtalsperioden som löpte ut år 2018 utan att underteckna skriftliga avtal. Produkterna upphandlades från samma avtalsleverantörer enligt de ursprungliga villkoren, eftersom upphandlingens konkurrensutsättning fördröjdes. Staden motiverade fördröjningen bland annat med personalbrist, konkurrensutsättning av andra upphandlingar, flyttning av centrallagret och coronapandemin. År 2020 upphandlades produkter utan konkurrensutsättning för cirka 148 000 euro och under januari-augusti 2021 för cirka 90 000 euro.

KKV ansåg i sitt beslut att det för upphandlingarna inte funnits någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen. Ämbetsverket gav Seinäjoki stad en anmärkning om att upphandlingslagen inte iakttagits.

Tvätteritjänster upphandlades utan konkurrensutsättning

Samkommunen JIK producerar social- och hälsovårdstjänster i Ilmola och Kurikka trakten. Upphandlingslagen tillämpas på samkommunernas verksamhet och de ska konkurrensutsätta sina upphandlingar som överstiger tröskelvärdena i upphandlingslagen. Samkommunen hade konkurrensutsatt tvätteritjänsterna år 2009, men avtalet hävdes redan år 2010. Därefter skaffade samkommunen tvätteritjänster av privata aktörer som direktupphandling. Parterna kom per e-post och telefon överens om att fortsätta upphandlingarna, och inga undertecknade avtal ingicks om dem. JIK motiverade direktupphandlingarna bland annat med den osäkerhet som den pågående social- och hälsovårdsreformen orsakar. Värdet på tvätteritjänsterna har varit något över 300 000 euro per år.

KKV ansåg i sitt beslut att det inte fanns någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen för upphandlingarna år 2020 och 2021 och gav samkommunen JIK en anmärkning om att upphandlingslagen inte iakttagits.

Mer information: 

Anni Vanonen

Ledande sakkunnig

Johanna Kirveskoski

Ledande sakkunnig