KKV gav sitt villkorliga godkännande till företagsförvärvet mellan Caverion och Maintpartner

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har idag gett ett villkorligt godkännande för företagsförvärvet där Caverion Industria Oy förvärvar Maintpartner Group Oy. För att godkänna affären ställde KKV som villkor att Caverion säljer en del av sin affärsverksamhet inom underhåll av produktionsanläggningar.

KKV meddelades den 20 maj 2019 om ett arrangemang där Caverion Industria Oy förvärvar Maintpartner Group Oy. Caverion är specialiserat på tekniska lösningar för fastigheter och aktörer inom industrin. Till dessa hör också underhåll av produktionsanläggningar. Maintpartner tillhandahåller industriföretag inom olika branscher drift- och underhållstjänster samt projekt-, installations- och planeringstjänster som kompletterar underhållet.

KKV överförde den 20 juni 2019 företagsförvärvet till fortsatt behandling, eftersom förvärvet utifrån KKV:s preliminära utredningar kunde leda till betydligt minskad konkurrens inom helhetsutkontraktering av underhållstjänster inom industrisektorn.

KKV:s utredningar har visat att parternas marknadsandelar är höga på marknaden inom utkontraktering av underhållstjänster inom industrisektorn. Marknaden har varit mycket koncentrerad redan innan företagsförvärvet. I synnerhet för industrin har marknaden för helhetsutkontraktering varit märkbart koncentrerad. Företagsförvärvets parter har därtill varit nära konkurrenter om samma kunder.

För att avlägsna konkurrenshindren som orsakas av företagsförvärvet förbinder sig Caverion att sälja helhetsutkontrakteringen av underhåll av produktionsanläggningar till sina konkurrenter. Enligt KKV:s bedömning är den helhet som man förbinder sig till tillräcklig för att avlägsna den väsentliga minskning av konkurrens som förvärvet annars medför och för att trygga förutsättningarna för en konkurrensstruktur på marknaden.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Läs mer:

Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Caverion och Maintpartner förlängdes till den 24 november 2019,  KKV:s meddelande 4.9.2019
KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Caverion och Maintpartner, KKV:s meddelande 24.6.2019

Mer information:
Specialsakkunnig Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010,
fornamn.efternamn@kkv.fi