KKV godkände företagsaffär mellan Dustin Finland och Chilit Group

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 29 april 2019 en företagsaffär där Dustin Finland Oy förvärvade uteslutande bestämmanderätt i Chilit Group Oy.

Dustin Finland Oy är en IT-partner med fokus på webbhandel som har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna. Dustin har ett brett utbud av hårdvara och programvara samt tjänster och lösningar relaterade till dem för företag, den offentliga sektorn och privatpersoner.

Chilit Group Oy är en aktör med fokus på IT-utrustning, IT-programlicenser och IT-tjänster i anknytning till dem. Chilits affärsverksamhet har sin geografiska tyngdpunkt i huvudstadsregionen och Egentliga Finland.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parternas sammanräknade marknadsandel förblir måttlig både på den allmänna IT-marknaden och marknaden för programvara, hårdvara och andra IT-tjänster. Enligt KKV:s bedömning finns det konkurrerande aktörer även efter företagsaffären inom alla marknadssegment där parterna har överlappande verksamhet. Av KKV:s marknadsutredning framgick inte heller att företagsaffären skulle ha negativa konsekvenser.

Mer information: sakkunnig Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.