KKV godkände företagsförvärvet mellan Sentica och Picnic, La Torrefazione samt Europicnic

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 24 maj 2019 en företagsaffär där Sentica Partners Oy förvärvar aktierna i Picnic Finland Oy, Europicnic Oy och La Torrefazione Oy samt Picnic Yhtiöt Oy:s affärsverksamhet.

Sentica Partners är en finländsk kapitalinvesterare som fokuserar på att äga medelstora och små finländska företag. Picnic Yhtiöt äger Picnic Finland, Europicnic och en del av aktierna i La Torrefazione. Picnic Yhtiöts verksamhet inom café- och restaurangbranschen och partihandeln med livsmedel sköts av dotterbolagen.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna har endast obetydliga överlappande affärsverksamheter och företagsarrangemanget ändrar inte marknadsstrukturen på någon av de marknader som granskades i samband med behandlingen av företagsförvärvet. Av KKV:s marknadsutredning framgick inte heller att företagsaffären skulle ha negativa konsekvenser.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information: sakkunnig Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv meddelas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller väsentliga delar av den, särskilt med anledning av att företagsvärvet skapar en dominerande marknadsposition eller stärker den.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.