KKV godkände samföretaget Enerva grundat av Elvera, Järvi-Suomen Energia, Laappeenrannan Energiaverkot och Kymenlaakson Sähköverkko

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände ett arrangemang 23.4.2019 där Elvera Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Laappeenrannan Energiaverkot Oy och Kymenlaakson Sähköverkko Oy grundar ett samföretag, Enerva Oy.

Järvi-Suomen Energia, Lappeenrannan Energiaverkot ja Kymenlaakson Sähköverkko idkar elnätsverksamhet på de områden där de har elnätstillstånd. Elnätsbolagens moderbolag äger samföretaget Elvera vars verksamhet omfattar bland annat försäljning, installation och markbyggnad i samband med energi- och vattenförsörjning, samhällsteknisk service och datakommunikation inom hela Finland.

Samföretaget Enerva som ska grundas kommer att erbjuda operativa tjänster i samband med övervakning och underhåll av nätverk åt företag som bedriver el-, fjärrvärme-, vatten- och telenätverksverksamhet. Företagsaffärens parter överför inte moderbolagens verksamhet inom försäljning och produktion av el samt fjärrvärme och vattenverksamheten.

KKV uppskattar att arrangemanget inte väsentligt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden. De grundande bolagens verksamheter överlappar i princip inte varandra och att grunda ett samföretag inverkar inte på distributionsnätverken, eftersom dessa inte överförs till samföretaget. Det finns endast få överlappade verksamheter i Elvera och bolaget som ska grundas, vilka gäller underhåll av nätverksbolag och kartläggning av tjänster. Samföretaget kommer att erbjuda tjänster som en ny aktör på marknaden för externa övervakningstjänster och underhåll av elnät, vilket i princip kan anses öka konkurrensen på marknaden.

Mer information: sakkunnig Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv meddelas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller väsentliga delar av den, särskilt med anledning av att företagsvärvet skapar en dominerande marknadsposition eller stärker den.

Läs mer om tillsyn av företagsförvärv