KKV godkände villkorligt företagsförvärvet mellan Bewi och Jackon Holding

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 1 juli 2022 företagsförvärvet där BEWI ASA förvärvar Jackon Holding AS. Ett villkor för att förvärvet ska godkännas och verkställas är att Bewi säljer hela sin affärsverksamhet i Finland, som tillverkar och säljer EPS-isolering.

KKV har utrett konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Bewi och Jackon Holding. Bewi och Jackon är norska, internationellt verksamma industrikoncerner som tillverkar och säljer isolerings-, förpacknings- och komponentprodukter huvudsakligen av EPS-, XPS- och EPP- material. Företagens verksamhet omfattar hela produktionskedjan från tillverkning och försäljning av råvaror till tillverkning och försäljning av slutprodukter.

Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha skadliga konkurrenseffekter på marknaden för EPS-värme- och tjälisolering i Finland. Marknaden är redan nu mycket koncentrerad. Till följd av företagsförvärvet skulle parternas sammanlagda marknadsandel bli anmärkningsvärt stor och det skulle inte finnas tillräckligt med konkurrens på marknaden.

En kartell har tidigare observerats på marknaden för EPS-isolering. Marknaden har också många egenskaper som gör det lättare att nå ett tyst samförstånd och därmed minska konkurrensen. En koncentration av marknaden till följd av företagsförvärvet och en minskning av antalet aktörer skulle underlätta samordningen av verksamheten även utan uttryckliga överenskommelser.

KKV observerade inga konkurrensproblem angående XPS-isolering. Fastän produktionen av XPS-isolering också är koncentrerad i Finland, finns det fortfarande tillräckligt med konkurrens på marknaden även efter företagsförvärvet.

Försäljning av affärsverksamheten för EPS-isolering villkor för godkännande av köpet

Konkurrensproblem på grund av företagsförvärv kan ofta undanröjas genom att ställa villkor för att företagsförvärvet ska kunna genomföras. Bewi förbinder sig att sälja sitt dotterbolag, BEWI Insulation Oy, som tillverkar och säljer EPS-isolering i Finland, till en tredje part. Till följd av förbindelsen koncentreras marknaden inte från situationen före företagsförvärvet. Att företagsförvärvet inte kan verkställas förrän ett bindande avtal har ingåtts med köparen och KKV har godkänt köparen gör förbindelsen effektivare.

KKV bedömer att förbindelsen är tillräcklig för att avlägsna de konkurrensproblem som företagsförvärvet medför och säkerställa att en konkurrensmässig struktur bevaras på marknaden.

KKV:s beslut innehåller vardera partens affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först då affärshemligheterna har avlägsnats.

Läs mer:
KKV utreder närmare företagsförvärvet mellan Bewi och Jackon Holding, KKVs meddelande 4.5.2022

 

Lisätietoja: 

Aino Jankari

Specialsakkunnig

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef