KKV: Taxiföretagare i Hyvingeområdet har gjort sig skyldiga till förbjuden kartellverksamhet

Taxiföretagare i Hyvingeområdet hade kommit överens om att taxiförarna inte kör till taxistolparna för att vänta på skjutsar utanför sina egna körturer.  Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har bestämt att företagarna ska upphöra med förfarandet som är i strid med konkurrenslagen. Taxiföretagare är sinsemellan konkurrerande företag och de ska självständigt bestämma bland annat när de erbjuder sina tjänster.

Taxiföretagarna i Hyvingeområdet hade i början av 2017 utarbetat ett ”gentlemannaavtal”, enligt vilket taxibilar som kör utanför körturerna inte loggar in på Hyvinge regions taxistolpar och inte tar emot beställningar och kunder som styrs till stolparna. KKV har i sitt beslut av den 6 maj 2021 ansett att det är fråga om en kartell som är förbjuden enligt konkurrenslagen och har förbjudit att förfarandet fortsätter. Beslutet om att avtalet inte längre får tillämpas förenas med vite på 1700–17200 euro beroende på taxiföretagets omsättning. Vite betalas av parterna om KKV:s förbud inte iakttas.

Under utredningarna har vissa taxiföretagare i området påpekat att det verksamhetssätt som KKV konstaterat vara lagstridigt redan har upphört. Myndigheten har dock inte fått tillräckliga bevis på detta, och därför ansåg myndigheten det nödvändigt att utfärda ett föreläggande om att avsluta förfarandet med stöd av vite. På grund av verksamhetens lokala karaktär, den ringa volymen av sakägarnas affärsverksamhet och andra särdrag i förfarandet har KKV inte, trots att taxiföretagarnas verksamhet till sin natur hör till de allvarligaste konkurrensbegränsningarna, framställt till marknadsdomstolen att den skulle påföra påföljdsavgift för kartellverksamhet, utan verket har ansett att förbudsbeslutet är ett ändamålsenligt sätt att säkerställa att parterna upphör med konkurrensbegränsningen.

Beslutet om förbud är en del av KKV:s arbete på taximarknaden

Taximarknaden öppnades för konkurrens sommaren 2018. Företag som erbjuder produkter och tjänster på den konkurrensutsatta marknaden beslutar självständigt om sin verksamhet, bland annat om när de erbjuder produkter och tjänster. Ett avtal mellan företag som konkurrerar sinsemellan, om när respektive företag tillhandahåller produkter och tjänster, är i regel förbjuden kartellverksamhet. Karteller är skadliga för kunderna eftersom utbudet då är mindre än utan karteller.

– Samarbetet mellan taxiföretagarna i Hyvinge är enligt KKV:s bedömning en tydlig kartell. Verksamheten har dock varit mycket lokal och med tanke på omfattningen av parternas affärsverksamhet och förfarandets karaktär har detta haft en ganska liten betydelse för hela taximarknaden. Beslutet öppnar för sin del för aktörer inom taxibranschen hur KKV bedömer företagens verksamhet på den öppna taximarknaden. Det är viktigt att taxiföretagarna kommer ihåg att de i regel konkurrerar sinsemellan och att de noggrant ska bedöma om olika samarbetsformer följer konkurrenslagen, beskriver direktör Valtteri Virtanen.

Flera misstankar om konkurrensbegränsningar inom taxibranschen har varit anhängiga vid KKV efter sommaren 2018. Utöver utredningen om taxichaufförer i Hyvingeområdet har ämbetsverket också utrett bland annat hur bolag som förmedlar FPA-transporter eventuellt begränsar konkurrensen. Myndigheten har också bedömt effekterna av taxireformen och behoven av att ändra bestämmelserna samt öppet beskrivit prioriteringarna i konkurrensövervakningen på taximarknaden.

Mer om ämnet:

Mer information:

Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Hannu Raatikainen, tfn 029 505 3357

fornamn.efternamn@kkv.fi