KKV: Upphandlingen av turismtjänster i Enare kommun borde ha konkurrensutsatts

Konkurrens- och konsumentverket gav Enare kommun en anmärkning om att upphandlingslagen inte har följts. Kommunen upphandlade turismfrämjande tjänster utan konkurrensutsättning och utan lagenlig direktupphandlingsgrund.

Enare kommun hade i flera år köpt tjänster för skötsel och utveckling av turistväsendet utan konkurrensutsättning av samma turistföretag som ägs av Enare kommun och lokala företag. Man har inte publicerat upphandlingsannonser om upphandlingarna eller fattat skriftliga upphandlingsbeslut. Tjänsternas årliga värde var 250 000 euro under åren 2022 och 2023.

Enare kommun motiverade att upphandlingarna inte har konkurrensutsatts på grund av att avtalsförhållandet med företaget har inletts redan innan den första upphandlingslagen trädde i kraft 1992. Dessutom hänvisade kommunen till att endast företaget i fråga på grund av sin erfarenhet och sina samarbetsnätverk kan producera de turismfrämjande tjänster som kommunen behöver i tillräcklig omfattning och med tillräcklig regional kompetens.

KKV ansåg i sitt beslut att det i upphandlingarna inte är fråga om ett avtal som gäller tills vidare och som har pågått sedan 1992, eftersom avtalet alltid har ingåtts för ett år i taget och man har också gjorts preciseringar och ändringar i avtalet. Det årliga avtalet har således alltid varit en separat tjänsteupphandling.

KKV bedömer också att den köpta tjänsten inom turistväsendet inte är av sådan kvalitet att andra eventuella tjänsteproducenter inte kan erbjuda den. Dessutom har företagets kompetens och ställning uppstått uttryckligen tack vare de direktupphandlingar som Enare kommun gjort.

"Om den upphandlande enheten vid direktupphandling åberopar att endast en viss leverantör kan genomföra upphandlingen, måste man säkerställa att det inte finns alternativa lösningar och att situationen inte är självförvållad."

Ledande sakkunnig Anni Vanonen

Enare kommun borde ha konkurrensutsatt upphandlingen av skötseln och utvecklingen av turistväsendet genom att publicera en upphandlingsannons enligt upphandlingslagen. Konkurrens- och konsumentverket gav Enare kommun en anmärkning för lagstridig direktupphandling.

Mer information 

Anni Vanonen

Ledande sakkunnig