Konsumenternas åsikt har hörts: skriftlig bekräftelse föreslås vid telefonförsäljning

Lagreformen om bland annat telefon- och hemförsäljning har gått till riksdagen när regeringen gav sin proposition den 17 februari 2022. I motsats till förslaget från den arbetsgrupp som förberett lagändringen föreslår regeringen att skriftlig bekräftelse införs vid telefonförsäljning. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att förslaget är mycket viktigt för konsumentens ställning.

Telefonförsäljning orsakar enligt studier mycket problem för konsumenterna och därför har KKV länge efterlyst en skärpt reglering. Telefonförsäljningslagstiftningen, som behandlas samtidigt med det så kallade omnibusdirektivet, skulle träda i kraft den 1 december 2022. I övrigt skulle förordningarna i propositionen träda i kraft redan den 28 maj 2022. Om regeringens förslag förverkligas kommer lagen att medföra en rad förbättringar i konsumentskyddet, varav den viktigaste är en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning.

Skriftlig bekräftelse ger trygghet och mer övervägda beslut särskilt för utsatta konsumenter

I praktiken innebär en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning att säljaren efter säljsamtalet skickar sitt anbud skriftligt till konsumenten. Om konsumenten efter telefonsamtalet inte skriftligen godkänner anbudet, är avtalet inte bindande för konsumenten.

Tack vare den skriftliga bekräftelsen kan konsumenten i lugn och ro bekanta sig med avtalets innehåll. Risken för vilseledande, missförstånd och påtryckningar från säljaren minskar och köpbesluten blir mer övervägda. Den skriftliga bekräftelsen kommer i synnerhet att förbättra ställningen för konsumenter vars förmåga att förstå avtalets innehåll under ett samtal är svagare på grund av till exempel ålder, sjukdom eller bristande språkkunskaper.

Det omfattande forskningsprojekt om telefonförsäljning som KKV genomförde 2020 visar tydligt att det inte bara finns ett tydligt behov av att reglera telefonförsäljningen, utan också ett starkt stöd för detta från konsumenternas sida. I undersökningen uppgav mer än 80 procent av konsumenterna att telefonförsäljning inte är ett trevligt eller relevant sätt att göra uppköp.

”Säljsamtalet kommer som en överraskning och det är ofta svårt att uppfatta innehållet i kontraktet. En skriftlig bekräftelse skulle förhindra många problem och regeringens förslag visar att konsumenternas röst nu har hörts”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Utöver den skriftliga bekräftelsen på telefonförsäljning har Konsumentombudsmannen bland annat förespråkat en så kallad opt-in-modell som ytterligare skulle skydda konsumenterna. Då skulle telefonförsäljning endast tillåtas till konsumenter som har gett sitt samtycke i förväg.

Regeringen föreslår att skriftlig bekräftelse inte införs för försäljning av kommunikationstjänstavtal, som till exempel telefonabonnemang. Enligt konsumentombudsmannen är denna begränsning inte alls motiverad. Trots att det finns speciallagstiftning som gäller kommunikationstjänster, ger den inte konsumenten ett lika bra skydd som skriftlig bekräftelse.

Betydande förändringar även för hemförsäljning

Regeringens proposition söker också lösningar på problemen med hemförsäljning, till exempel genom att utvidga ångerrätten till att omfatta specialtillverkade varor när säljaren kommit hem till konsumenten utan att bli tillfrågad. Utöver det föreslås att ifall hemförsäljningsavtalet inte har ångerrätt och säljaren inte anger detta är avtalet inte bindande för konsumenten. Om konsumenten yrkar på att avtalet inte är bindande, ska hen meddela näringsidkaren om det inom 12 månader från att avtalet har ingåtts.

Antalet problem vid hemförsäljning mångdubblades efter 2014 då ångerrätten begränsades. Mer omfattande ångerrätt ger konsumenterna trygghet och möjliggör noggrannare överväganden efter en överraskande försäljningssituation. Även säljarnas ställning underlättas då reglerna för att ångra köp förtydligas.

 

Läs mer: