Konsumentombudsmannen för Verisure Oy, som tillhandahåller säkerhetstjänster för hemmen, till marknadsdomstolen för oskäligt uppsägningsvillkor

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder Verisure Oy att vid vite på 150 000 euro använda en uppsägningstid på tre månader i tillsvidare gällande avtal som gäller hemsäkerhetssystem och säkerhetstjänster för hemmen.

Syftet med konsumentskyddslagstiftningen är att skydda konsumenten mot oskäliga avtalsvillkor och garantera konsumentens rätt att frigöra sig från avtalet och avtalspartnern. Konsumentombudsmannen anser att en längre uppsägningstid än en månad strider mot dessa målsättningar, eftersom den orsakar konsumenten onödiga kostnader och orimligt begränsar konsumentens frihet att röra sig på marknaden.

I Verisures avtalsvillkor jämförs konsumentens rätt till uppsägning med en situation där konsumenten är skyldig att ersätta Verisure för den skada som uppsägningen orsakar bolaget. Det skulle vara fråga om ett avtalsvite som konsumenten ålagts i avtalet, med vilket konsumenten ersätter Verisure för den uteblivna rörelsevinsten och den skada som orsakats till följd av uppsägningen.

"Syftet med Verisures uppsägningsvillkor är att försvåra avslutandet av tjänsten och begränsa konsumentens valmöjligheter, vilket måste anses vara orimligt."

Konsumentombudsmannen Katri Väänänen

Enligt konsumentombudsmannen går det inte att identifiera sådana särdrag inom hemsäkerhet som skulle göra det skäligt att ställa en uppsägningstid på tre månader för konsumenten för ett tillsvidare gällande avtal. Konsumentombudsmannen anser att avtalet inte är balanserat och har därför bett marknadsdomstolen bedöma huruvida villkoret ensidigt gynnar Verisure på ett sätt som orsakar en betydande obalans till konsumentens nackdel i fråga om rättigheter och skyldigheter i anslutning till avtalet.

Till exempel företag i branschen som erbjuder trygghetstelefoner till konsumenter har motsvarande tjänstehelheter som Verisure, som erbjuder hemsäkerhetssystem och hemsäkerhetstjänster. Företag i branschen för trygghetstelefoner använder sig dock inte av tre månader som ett allmänt uppsägningsvillkor, utan avtalet kan sägas upp utan uppsägningstid eller med en månads uppsägningstid.

Läs mer:

Oskäligt uppsägningsvillkor (på finska)