Konsumentombudsmannen ingrep i vilseledande telefonförsäljning av idrottslotter

Konsumentombudsmannen har ingripit i A-Lottex Oy:s telefonförsäljning, där fortlöpande prenumerationer av Olympiska Kommitténs Urheilun Unelma Arpa-lotter har sålts till konsumenterna. I början av samtalet var det inte klart om det var fråga om ett försäljningssamtal eller till exempel en undersökning eller en enkät. I samtalen har också avtalets uppkomst, pris och varaktighet förblivit oklara. Lagändringen som träder i kraft vid årsskiftet ska förhoppningsvis förebygga motsvarande problem med telefonförsäljningen.

Konsumentombudsmannen har tillsammans med Polisstyrelsen förhandlat om A-Lottex (tidigare Urheilun Unelma-arpa Oy) förfaringssätt redan 2017. Därefter har konsumentombudsmannen och KKV:s konsumentrådgivning dock fått många anmälningar från konsumenter om problem med företaget och därför tog konsumentombudsmannen företagets förfaringssätt upp till ny behandling.

A-Lottex säljer ett lottpaket som först omfattar lotter för tre månader och därefter fortsätter lottleveranserna varje månad tills vidare. Med lotterna har man kunnat vinna till exempel kryssningar, personbilar och guldtackor. Många har inte på basis av telefonsamtalet förstått att de alls har beställt lotter eller så har villkoren i avtalet varit oklara. En del har trott att de beställt ett avgiftsfritt parti eller en provförpackning, men de har däremot bundits till ett kontinuerligt avtal. Enligt telefoninspelningarna har telefonförsäljarna på olika sätt låtit kunderna förstå att svaret under telefonsamtalet inte förpliktar till någonting.

”Detta kan karakteriseras som ett typexempel av vilseledande telefonförsäljning som strider mot konsumentskyddslagen och som äldre och andra konsumenter i utsatt ställning lider mest av”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Syftet med samtalet doldes genom att stöda ungdomsidrott

Många av dem som svarat på samtalet har trott att det är fråga om en undersökning eller en enkät. Försäljaren har berättat att samtalet gäller en kampanj för barns och ungas motion och i början har man också ställt frågor om ungdomsidrott. Först efter detta har telefonförsäljaren berättat om lotteriet och erbjudit lottpaket.

”I början av ett försäljningssamtal ska alltid samtalets kommersiella syfte framgå och för vems räkning marknadsföringen sker. Samtalet kan inte inledas vagt under förevändning av undersökning, pris eller gratisprodukter. Tyvärr bryter man ständigt mot denna regel i telefonförsäljningen”, konstaterar Väänänen.

Konsumentombudsmannen bad också Finlands Olympiska Kommitté om en utredning i ärendet. Olympiska kommittén har under ärendets handläggning haft ett varulotteritillstånd med stöd av vilket A-Lottex har ansvarat för försäljningen av lotterna. Eftersom konsumenterna kom överens med A-Lottex om att leverera lotter var det inte tillräckligt att bara nämna Olympiska kommittén i samtalet.

Konsumentombudsmannen förutsatte flera korrigeringar av A-Lottex för att telefonförsäljningen skulle uppfylla kraven i konsumentskyddslagen. Företaget förband sig till dessa krav.

Skärpningar i telefonförsäljningen behövs

Regleringen av telefonförsäljningen skärps den 1 januari 2023 när en skriftlig bekräftelse ska tas i bruk vid telefonförsäljningen. Telefonförsäljaren ska lämna sitt anbud skriftligen till konsumenten efter samtalet. Om konsumenten efter telefonsamtalet inte godkänner erbjudandet skriftligen, är avtalet inte bindande.

”En skriftlig bekräftelse förebygger situationer där konsumenten omedvetet har gjort en beställning eller missförstått dess innehåll. Vi hoppas förstås på att det också på ett bredare plan har en positiv inverkan på telefonförsäljningen då avtalen inte längre kan ingås enbart muntligt”, säger Väänänen.