Konsumentombudsmannen och Finsk Handel ger ut gemensamma riktlinjer för användningen av rabattuttryck

Konsumentombudsmannen och Finsk Handel har tillsammans förnyat riktlinjerna för användningen av rabattuttryck, som bland annat innehåller verktyg som stöd vid planering av marknadsföringen. Riktlinjerna behövs eftersom vilseledande marknadsföring inte gagnar någon.

Konsumentombudsmannen har förnyat sina riktlinjer för användningen av rabattuttryck tillsammans med Finsk Handel. Riktlinjerna ger företag anvisningar för genomförandet av reor, slutförsäljningar, erbjudanden och olika prisjämförelser riktade till konsumenter. Med hjälp av de enkla checklistor som ingår i riktlinjerna kan företag säkerställa att man har tagit hänsyn till de centrala principerna för rabattuttryck i marknadsföringen.

Med rabattuttryck avses det sätt på vilket företaget kommunicerar att konsumenten får ekonomisk nytta. Företaget kan till exempel hänvisa till att det egna försäljningspriset är billigare än det tidigare priset, den allmänna prisnivån eller priset hos en viss konkurrent. Olika uttryck för rabatter har delvis gemensamma men också sina egna särskilda principer. Utgångspunkten är att alla slags rabattuttryck och prisjämförelser är tillåtna så länge de inte är osanna eller vilseledande.

Marknadsföringen av produkter kan inte bygga på missbruk av konsumenternas förtroende

Konsumentombudsmannen använder riktlinjerna som utgångspunkt för tillsynen av marknadsföringen. Finsk Handel rekommenderar att anvisningarna följs. Riktlinjerna grundar sig på konsumentskyddslagen samt på marknadsdomstolens, högsta domstolens, Europeiska unionens domstols och konsumentombudsmannens avgörandepraxis.

Konsumentombudsmannen har under de senaste åren upprepade gånger varit tvungen att ingripa i synnerhet i sport- och möbelaffärers sätt att marknadsföra rabatter. Dessutom har äktheten hos de rabattpåståenden som använts till exempel i Black Friday-kampanjer väckt debatt.

Enligt konsumentombudsmannen Katri Väänänen är en äkta och fungerande priskonkurrens till fördel för konsumenten.

– Riktlinjerna fungerar som ett utmärkt verktyg som hjälper ansvarsfulla företag att genomföra sin marknadsföring på ett lagligt sätt, berättar hon.

Ledande expert vid Finsk Handel Janne Koivisto betonar betydelsen av konkurrens och gemensamma spelregler.

– Vilseledande marknadsföring gagnar ingen. Det är också viktigt att vi kan erbjuda företag ännu bättre verktyg och anvisningar för vardagen, säger han.

Riktlinjerna kommer att uppdateras senast 2022, då en ny artikel i prismärkningsdirektivet förväntas träda i kraft på nationell nivå. Artikeln gäller prissänkningar och medför en ny typ av reglering. De förnyade riktlinjerna ersätter konsumentombudsmannens tidigare riktlinjer Prisbenämningar som marknadsföringsmetod.

Uttryck för rabatter i marknadsföringen