Konsumentombudsmannen synade åter för höga kreditkostnader – Santander lovade korrigera sin verksamhet

Konsumentombudsmannen har ingripit i kreditbolaget Santander Consumer Finances för höga kreditkostnader och oklara marknadsföring. Konsumenterna ska informeras om kostnaderna på ett entydigt och klart sätt och ingen avgift kan tas ut för vanlig kundservice.  

Konsumentombudsmannen upptäckte problem bland annat gällande Santanders avgifter för kontoförvaltning och för grundande av krediten samt med den ränta som tas ut på avgiften för grundandet av krediten. Dessa avgifter är direkt kopplade till kreditförhållandet och ska därför räknas som kreditkostnader. Maximibeloppet för kreditkostnaderna är fastställda i lag. Santander meddelade dock inte dessa avgifter på blanketten för standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, med vilken kreditsökanden ska få väsentlig information om bland annat kreditens pris och villkor innan avtalet ingås. Marknadsföringen innehöll även motstridig information on avgifterna. Konsumenten har alltså inte med säkerhet kunnat veta om dessa avgifter har beaktats som kreditkostnad vid beräkningen av den effektiva räntan.

Kreditgivaren ska på den standardiserade blanketten uppge det totala kreditbeloppet, dvs. det belopp som konsumenten faktiskt får till sitt bruk. Santander har dock lagt till en avgift på 49 euro på kapitalet för grundande av krediten, även om konsumenten inte har möjlighet att lyfta detta belopp till sitt bruk. Santander uppgav alltså på blanketten ett för stort kreditbelopp som innehöll kreditkostnader. I en sådan situation får konsumenten inte entydig och sanningsenlig information om kreditens belopp.

"När den effektiva räntan beräknas på krediten ska grunden för den vara det belopp som i verkligheten ställs till konsumentens förfogande. Summan kan inte höjas med andra avgifter."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Kundservicen ska vara avgiftsfri

Konsumentombudsmannen ingrep också i Santanders sätt att kräva betalning för skriftliga utredningar som gjorts på låntagarens begäran. För dessa har en kostnad på 70 euro per timme och minst 35 euro per utredning debiterats.

Inga avgifter ska krävas för sedvanlig kundservice i anslutning till kreditförhållandet, såsom avgörande eller utredning av meningsskiljaktigheter eller oklarheter som gäller kreditförhållandet.

"Att svara på förfrågningar och göra utredningar om grundläggande frågor gällande kreditförhållandet är en del av den grundläggande verksamheten hos ansvarsfulla kreditgivare. Att debitera för en sådan kundservice försämrar och försvårar konsumentens möjligheter att utöva sina rättigheter och sköta sin egen ekonomi"

konsumentombudsman Katri Väänänen

Delar av kreditförhållandet kan inte lämnas utanför kreditkostnaderna

Santander har tagit ut en avgift på 2,90 euro för pappersfakturering och låtit bli att räkna med det till kreditkostnaderna. Faktureringen för kreditens återbetalningsposter är inte en dylik grund som gör att tjänsten kan anses vara utanför kreditförhållandet och därmed inte omfattas av prisregleringen.

"Pappersfakturering är ett bra exempel på en tjänst som är en fast del av kreditförhållandet och blir helt betydelselös utan krediten. Dylika tjänster kan inte lämnas utanför kreditkostnaderna för att man ska kunna ta ut ett tilläggspris som överskrider kostnadstaket."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Santander har erbjudit konsumenter bland annat konsumentkrediter på 2 000 euro och 6 000 euro för vilka de övriga kreditkostnaderna har överskridit det maximibelopp som fastställts för dem i lagen. Santander har förbundit sig till att genomföra alla ändringar som konsumentombudsmannen krävde.

Prisregleringen fastställer kreditkostnadernas maximibelopp

Enligt prisregleringen för krediter som trädde i kraft i september 2019 får den årliga ränta som tas ut på kreditens utestående kapital inte avtalas till högre än 20 procent. Dessutom får de övriga kostnader som tas ut för krediten per dag uppgå till högst 0,01 procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller kreditgränsen. Övriga kreditkostnader får dock under inga omständigheter överstiga 150 euro per år.

I kreditkostnaderna ingår alla kostnader som kreditgivaren känner till och som beror på kreditförhållandet. Till exempel avgifter som tas ut för att ansöka om kredit, lyfta kredit och skicka betalningsuppgifter är kreditkostnader oberoende av hur mycket tid eller på vilket sätt åtgärden utförs. Endast avgifter för fullkomligt frivilliga kompletterande tjänster faller utanför kreditkostnaderna. Krediten ska då erbjudas på samma villkor oberoende av om konsumenten ingår ett avtal om kompletterande tjänster i samband med kreditavtalet.