Konsumentombudsmannen uppmanar hälsovårdsföretagen att ställa sin nättidsbokning i ordning

Konsumentombudsmannen har utarbetat anvisningar för hälsovårdsföretagen med hjälp av vilka företagen kan korrigera brister i sin nättidsbokning. I tidsbokningen anges ofta inte tjänstens pris, även om det är en av de viktigaste uppgifterna som påverkar konsumentens beslutsfattande.

Konsumentombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid att de uppgifter som konsumentskyddslagen förutsätter inte ges i nättidsbokningen för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Konsumentombudsmannen har utarbetat anvisningar för hälsovårdsföretag som hjälper företag att åtgärda brister som observerats i nättidsbokningen.

Väsentligt när det gäller att ange priset för en tjänst som bokas är bland annat i vilket skede av bokningsprocessen priset anges och vad som ingår i den. Konsumenten ska informeras om det slutliga priset eller grunderna för prissättningen, och alla serviceavgifter och motsvarande kostnader ska beaktas i totalpriset.

Om konsumenten inte informeras om grunderna för prissättningen kan det vara omöjligt att bedöma om hen har råd med tjänsten i fråga. Utan tydlig prisinformation kan konsumenten inte heller jämföra tjänsterna sinsemellan.

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentens ställning kan också påverkas av om läkaren är anställd vid en läkarcentral eller självständig yrkesutövare. Därför måste konsumenten i samband med tidsbokningen få information om sin avtalspartner, huruvida detta har en effekt på konsumentens ställning och rättigheter. En sådan effekt kan till exempel vara att konsumenten i en problemsituation inte kan göra en reklamation direkt till hälsovårdsföretaget efter att ha anlitat en självständig yrkesutövare.

I anvisningarna fästs också särskild uppmärksamhet vid förbjuden praxis som förekommit inom tandläkartjänsterna, där konsumenten har reserverats en mottagningstid utan konsumentens samtycke.

Konsumentombudsmannen kommer att kontrollera efterlevnaden av konsumentskyddslagen i prisinformation och tidsbokningen av hälsovårdsföretagens tjänster.

Konsumentombudsmannens anvisning: Anvisning om skyldigheter i anslutning till angivandet av priser för privata hälso- och sjukvårdstjänster och tidsbokning (på finska –  i översättningen)

Läs mer

Meddelande 14.04.2023: Konsumentombudsmannen krävde att hälsojättar ska berätta öppet om priserna på tjänsterna