Lumo Energia avslutade ersättningsförhandlingarna efter att konsumentombudsmannen begärt väsentlig information om bolagets ekonomiska situation

Konsumentombudsmannen och Lumo Energia har förhandlat om hur bolaget ska ersätta 8 000 kunder för att deras tidsbundna elavtal upphör i förtid och de extra förluster det orsakar. Bolaget hade föreslagit ett ersättningspaket på 3,7 miljoner. Konsumentombudsmannen har inte kunnat ta ställning till ersättningspaketets tillräcklighet, eftersom bolaget inte har lagt fram en tillräckligt tillförlitlig utredning om sin ekonomiska situation.

Elbolaget Lumo Energia avslutade sin verksamhet 1.9.2022. Cirka 8 000 kunder som har haft ett tidsbundet avtal har varit tvungna att hitta en ny elförsäljare. Hävning av tidsbundna avtal kan betraktas som avtalsbrott och konsumentombudsmannen har instruerat kunderna att ansöka om ersättning för förluster orsakade av avtal som upphört i förtid.

Lumo Energia föreslog ett ersättningspaket på sammanlagt 3,7 miljoner euro. Det skulle ha avsett 2 cent/ kWh per kund beräknat på basis av kundens uppskattade elförbrukning för den tid för vilken kundens tidsbundna avtal avbröts i förtid. Ersättningspaketet skulle endast ha täckt en bråkdel av konsumenternas faktiska skador. Konsumentombudsmannen kan inte förhandla om att ingå ett bindande ersättningsavtal för konsumenternas räkning, utan har bedömt ärendet i allmänhet med tanke på om villkoren och ersättningsbeloppet är skäliga ur konsumentens synvinkel.

Konsumentombudsmannen har strävat efter att noggrant bedöma anbudet för att säkerställa att konsumenternas intressen tillgodoses. Konsumentombudsmannen har själv utrett bolagets ekonomiska situation utifrån offentliga rapporter och har även flera gånger bett Lumo Energi om mer information. Bolaget har berättat och levererat bristfälliga och motstridiga uppgifter till konsumentombudsmannen. Enligt en rapport av Lumo Energias börsnoterade amerikanska moderbolag har derivatinstrument som hör till tillgångarna och skulderna i Lumo Finland och Lumo Sverige sålts för över 40 miljoner dollar i juli 2022, men trots begäran har Lumo Energia inte klargjort dessa tillgångar. Eftersom man inte har fått tillräckligt tillförlitliga uppgifter om bolagets ekonomiska situation, har konsumentombudsmannen inte kunnat ta ställning till anbudets skälighet.

För stränga offertvillkor

Ett villkor för Lumo Energias anbud var att konsumenterna skulle avstå från alla sina övriga ersättningsanspråk. Om det efter avtalet skulle visa sig att bolaget har mer pengar, skulle konsumenterna inte längre ha haft möjlighet att få mer ersättning. Kunderna skulle också ha förlorat alla sina rättigheter att senare ansöka om sina fordringar hos konkursboet.

”Vi fick inte tillräcklig information utifrån vilken vi kunde ha försäkrat oss om att den erbjudna ersättningen är skälig för konsumenterna. Vi skulle ha fortsatt diskussionerna, men Lumo Energia avbröt förhandlingarna efter att vi bett om väsentlig information om bolagets ekonomiska situation. Det finns naturligtvis inget som hindrar Lumo Energia från att på eget initiativ erbjuda konsumenterna ersättningar eller ta emot dem”, säger konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannen följer situationen och ger vid behov ytterligare information till konsumenterna.