Marknaden för optisk fiber går het – konsumentombudsmannen ingrep i två företags verksamhetssätt och utarbetade anvisningar för hela branschen

Konsumentombudsmannen har aktivt övervakat avtalsvillkoren för och marknadsföringen av förbindelser med optisk fiber sedan våren 2022. Adola Oy som erbjuder tjänsten Valoo Täyskuitu samt Valokuitunen Oy har på konsumentombudsmannens begäran lovat att korrigera sina tillvägagångssätt. Utifrån tillsynsåtgärderna har konsumentombudsmannen också publicerat anvisningar för hela branschen så att företagen bättre kan beakta konsumentskyddets krav.

Något som är särskilt utmanande när det gäller optiska fiberavtal är att när konsumenten beställer en förbindelse med optisk fiber så vet hen inte nödvändigtvis om förbindelsen kommer att byggas.

"Projektets osäkerhet är typiskt i samband med beställningsavtal för förbindelser med optisk fiber, vilket medför risker för konsumenten. För att avtalet ska vara skäligt måste parternas rättigheter och skyldigheter vara i balans. Därför måste man också komma överens om företagets skyldigheter så noggrant som möjligt."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen uppmanar företag som erbjuder optisk fiber att sätta sig in i de anvisningar (på finska) som publicerades på KKV:s webbplats i maj 2023 och vid behov korrigera sina avtalsvillkor, sin praxis kring villkoren och sin marknadsföring. Konsumentombudsmannen kommer även i fortsättningen att följa upp verksamheten på marknaden för optisk fiber och vid behov vidta åtgärder.

Anvisningarna grundar sig på övervakningsfallen Adola och Valokuitunen

Under 2022 utredde konsumentombudsmannen särskilt problemen med Adolas och Valokuitunens avtalsvillkor och marknadsföring. I sina avtalsvillkor definierade inte Adola tidpunkten för det byggbeslut som är bindande för företaget och inte heller den slutliga tidsgränsen för leveransen av förbindelsen.

Konsumentombudsmannen ansåg också att de klausuler om avtalsviten som båda företagen tillämpade var oskäliga. Vid uppsägning av avtalet gjorde klausulerna det möjligt att debitera en avgift som motsvarade den fulla förbindelseavgiften redan innan företaget fattade ett bindande byggbeslut. Konsumentombudsmannen anser att avtalsvitets skälighet ska bedömas på olika grunder före och efter byggbeslutet. Innan byggbeslutet fattas kan konsumenten endast debiteras skäliga kostnader som direkt orsakats av beställningen som avtalsvite, till exempel administrativa behandlingskostnader.

Tjänstens totalpris får inte döljas

Konsumentombudsmannen upptäckte brister i båda företagens marknadsföring. Förbindelsen Valoo Täyskuitu marknadsfördes synligt till ett pris på 0 euro. I marknadsföringen gavs dock ingen information om anbudets villkorlighet eller det månatliga och totala priset på den tidsbundna bredbandstjänst som krävs.

Inte heller faktorerna som påverkar det slutliga totalpriset för den tjänst som Valokuitunen erbjuder framgick tillräckligt tydligt av företagets hela prismarknadsföring. Om man i marknadsföringen av en tjänst ger prisuppgifter ska man alltid också ange tjänstens slutliga totalpris eller, om det inte är möjligt, grunderna för hur totalpriset bestäms.

Både Adola och Valokuitunen förband sig att genomföra de ändringar som konsumentombudsmannen krävde.