Marknadsdomstolen påförde en påföljdsavgift på 35 000 euro på Storkyro kommun för olaglig direktupphandling

Marknadsdomstolen påförde den 15.2.2023 en påföljdsavgift på 35 000 euro på Storkyro kommun för olaglig direktupphandling i enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets framställning.

Storkyro kommun beslöt år 2021 att utnyttja marknadsbestämd kollektivtrafik för att ordna sina skolskjutsar. Kommunen köpte skoltransportbiljetter av ett bussföretag utan konkurrensutsättning. Det uppskattade värdet på direktupphandlingen var cirka 1,6 miljoner euro. År 2021 var EU-tröskelvärdet för tjänsteupphandling enligt upphandlingslagen 214 000 euro.

Enligt KKV:s utredningar fanns det inga grunder för direktupphandling enligt upphandlingslagen. 1.7.2022 föreslog KKV marknadsdomstolen att påföra Storkyro kommun en påföljdsavgift på 35 000 euro för olaglig direktupphandling. Dessutom föreslog KKV att marknadsdomstolen ska bestämma att avtalsförpliktelser som inte fullgjorts och som grundar sig på ett upphandlingsbeslut ska vara ogiltiga och upphäva upphandlingsbeslutet. Storkyro kommun beslöt dock under processen i marknadsdomstolen att själv avsluta avtalet om köpta tjänster och konkurrensutsätta skoltransporterna, och KKV avstod från sina krav på andra än påföljdsavgifter.

Marknadsdomstolen ansåg att den upphandlande enheten hade förfarit i strid med upphandlingslagen vid upphandling av skoltransporttjänster som direktupphandling utan konkurrensutsättning och påförde Storkyro kommun en påföljdsavgift på 35 000 euro.

Marknadsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.