Problemen med elbolaget fortsätter: konsumentombudsmannen tar Fi-Nergy Voima till marknadsdomstolen

Elbolaget Fi-Nergy har förorsakat många konsumenter problem och bolaget har inte rättat till problemen trots konsumentombudsmannens tillsynsåtgärder. Konsumentombudsmannen tar nu till kraftigare åtgärder och ansöker om flera olika förbud åt bolaget hos marknadsdomstolen. Varje förbud åläggs med ett vite på 100 000 euro.

Konkurrens- och konsumentverket berättade i januari om konsumenternas problem med elbolaget Fi-Nergy Voima. Eftersom problemen alltjämt har fortsatt, ansöker konsumentombudsmannen om förbud åt Fi-Nergy hos marknadsdomstolen.

Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har kontaktats exceptionellt många gånger angående Fi-Nergys verksamhet. Antalet kontakter gällande bolaget var 460 stycken under januari-februari 2020, vilket är mycket speciellt jämfört med andra elförsäljningsbolag. Bolagets kunder har särskilt berättat om fel i avtalen och faktureringen. Det har varit nästan omöjligt att få kontakt med Fi-Nergys kundservice för att reda ut problemen.

– För konsumenternas del är det oroväckande att bolaget fungerar mot tydliga bestämmelser speciellt i många grundläggande saker, betonar konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

En lång lista med förbudskrav till marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen ansöker om flera förbud åt Fi-Nergy hos marknadsdomstolen och kräver att varje förbud åläggs med ett vite på 100 000 euro. De sökta förbuden gäller bolagets fakturerings- och avtalspraxis samt kundkommunikationen i anslutning till dem. Konsumentombudsmannen kräver bland annat att marknadsdomstolen förbjuder Fi-Nergy att ändra sina avtalsvillkor utan att kunden har informerats om ändringen och dess grund och om en eventuell rätt att säga upp avtalet minst en månad före ändringen träder i kraft. Dessutom kräver man ett förbud mot att företaget ensidigt kan ändra avtal som är i kraft tillsvidare till avtal som direkt följer börsprisets växlingar.

Fi-Nergy avviker från andra elbolag på så sätt att det i huvudsak fakturerar sina kunder i förskott. Konsumenterna har fått fakturor slumpmässigt, trots att man kommit överens om en faktureringsintervall på två månader och fakturorna har varit större än den uppskattade sannolika årsförbrukningen av el. Kunderna har inte heller regelbundet fått fakturor som baserar sig på den verkliga förbrukningen av bolaget. Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder bolaget att förfara på ovannämnda sätt och att Fi-Nergy måste informera om förskottsfaktureringen innan avtal ingås.

Fi-Nergy har inte heller levererat slutfakturan till sina kunder inom sex veckor efter att elleveransen har avslutats, vilket förutsätts i elmarknadslagen. Dessutom har kunderna fått vänta i flera månader på att få återbetalning av sina förskottsbetalningar. Konsumentombudsmannen kräver sålunda i sin ansökan att dessa förfaranden korrigeras. Fi-Nergy ska återbetala kundernas fordringar som blivit över från förskottsbetalningarna senast två veckor efter det att tidsfristen på sex veckor för leveransen av slutfakturan har gått ut.

Besvärligt att ingå elavtal per telefon

Problemen som hänför sig till Fi-Nergy visar återigen att invecklade tjänster såsom elavtal inte lämpar sig för telefonförsäljning.

Det har bland annat hänt att man sålt ett nytt elavtal till en konsument, trots att konsumenten haft ett gällande tidsbundet avtal med ett annat elbolag. Det nya avtalet har legat i upp till ett helt år och väntat på att träda i kraft och under tiden har förhållandena och till exempel priset hunnit ändra. Fi-Nergy har också sålt ett separat serviceavtal åt konsumenterna och börjat fakturera för det redan innan elavtalet har trätt i kraft.

I problemsituationer lönar det sig för konsumenten att göra en skriftlig reklamation. Reklamationstjänsten kan användas som hjälp i upprättandet av reklamationer. Konsumentrådgivningen hjälper vid eventuella tvistemål.