Webbutiken Huutokaupat.com bröt mot konsumentskyddslagen – förbudet förenat med vite

Marknadsdomstolen förbjöd på konsumentombudsmannens yrkande ett förfarande genom vilket Mezzoforte Oy, som driver webbutiken Huutokaupat.com, förvägrade konsumenterna rätten att ångra ett köp som gjorts på nätet. Marknadsdomstolen förenade förbudet med ett vite på 100 000 euro. Konsumenter som köpt direkt av Mezzoforte på Huutokaupat.com kan åberopa ångerrätten.

I webbutiken Huutokaupat.com har bland annat fordon, småmaskiner, verktyg, elektronik och möbler bjudits ut till konsumenter. Det har funnits både begagnade och nya varor till salu. Det har varit fråga om en nätauktion där försäljningspriset på varorna har fastställts på basis av höjda anbud som gjorts ovanpå utgångspriset. Enligt bolagets avtalsvillkor har konsumenterna inte haft rätt att återkalla en sådan affär.

Marknadsdomstolen förbjöd 11.1.2021 på konsumentombudsmannens yrkande ett förfarande genom vilket Mezzoforte förvägrade konsumenterna ångerrätt. Marknadsdomstolen förenade förbudet med ett vite på 100 000 euro. Enligt marknadsdomstolen handlade företaget i strid med konsumentskyddslagen när det hade förbjudit ångerrätten med hänvisning till att det var fråga om en auktion.

Ångerrätten kan undantagsvis förvägras endast vid så kallade traditionella auktioner som omfattar bland annat ett fysiskt auktionstillfälle som ordnas av en särskild auktionsförrättare, såsom en auktionskammare. Enligt marknadsdomstolen var det i webbutiken Huutokaupat.com inte fråga om en auktionsform som omfattas av undantaget. Det var inte fråga om ett anbudsförfarande som leddes av auktionsförrättaren och inga fysiska auktionstillfällen ordnades. Det var fråga om en nätauktion som inte omfattades av undantaget.

Ångerrätten är en viktig konsumenträttighet vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning är ångerrätten huvudregeln och konsumenten har i allmänhet rätt att häva köpet 14 dagar efter köpet enligt konsumentskyddslagen, som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning.

”Vid distansförsäljning kan konsumenten inte undersöka varan eller tjänsten före köpbeslutet, och därför är ångerrätten viktig. Plattformar möjliggör nya tjänster. Olika servicekoncept är välkomna, men i utvecklingen och det praktiska genomförandet av dem ska konsumenternas rättigheter beaktas ”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen vikten av ångerrätten.

Lagstridiga avtalsvillkor binder inte konsumenten. Avsaknaden av ångerrätt i Huutokaupat.com-affärer är ett ogiltigt villkor som Mezzoforte inte kan åberopa som säljare.

Konsumenten har möjlighet att åberopa ångerrätten

I marknadsföringen och i uppgifterna som lämnats innan avtalet ingicks har konsumenterna informerats i webbutiken Huutokaupat.com att de inte har ångerrätt. Eftersom Mezzoforte, som driver webbutiken Huutokaupat.com, inte kan åberopa ett lagstridigt ogiltigt avtalsvillkor, kan konsumenter som den förlängda ångerfristen inte gått ut för fortfarande åberopa ångerrätten.

Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om konsumentens ångerrätt, upphör ångerfristen 12 månader efter den normala ångerfristen. Om näringsidkaren avhjälper bristen under denna tid, upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten fick kännedom om detta.

Det är möjligt att ångra köpet även om varan har tagits i bruk. Om näringsidkaren har försummat sin skyldighet att ge konsumenten information om ångerrätten, ansvarar konsumenten inte för värdeminskningen av den vara som tagits i bruk om ångerrätten åberopas. Om konsumenten vill häva köpet ska hen meddela säljaren om detta. Vid problem ger konsumentrådgivningen personlig rådgivning.

Förbudet gäller endast sådana köp där Mezzoforte köper varan som ska säljas av dess tidigare ägare och säljer den i eget namn på Huutokaupat.com. Marknadsdomstolens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Förbudet ska iakttas från och med 25.1.2021.

Läs mera: