Det lönar sig att jämföra elpriser, även om de förmånliga erbjudandena är få

Elpriset på den nordiska elbörsen har varit exceptionellt högt under den senaste tiden, och många konsumenters elräkningar har blivit klart dyrare sedan hösten. Det lönar sig att senast nu bekanta sig med villkoren för prissättningen av det egna elavtalet, jämföra priserna hos olika elförsäljare och vid behov konkurrensutsätta avtalet. Den slutliga summan som betalas för elen består förutom av priset på elenergi även av överföringspriset och elskatten, vilka inte kan konkurrensutsättas. 

Trots att situationen på elmarknaden är exceptionell när det gäller höjda elpriser, berättigar det inte försäljaren att handla hur som helst i ett avtalsförhållande med konsumenten. Om elförsäljaren till exempel ensidigt gör villkoren i ett tidsbundet avtal mindre förmånliga för konsumenten, lönar det sig att reklamera och försöka komma överens om saken.

Spotavtal som är direkt bundna till börspriset

Särskilt stora tilläggsfakturor har inkommit till de elanvändare som har haft ett s.k. spotavtal, som är direkt bundet till elpriset på börsen, och i vilket konsumenten betalar separat för varje timme enligt förbrukningen och börselens pris.

På elmarknaden har ett börselavtal traditionellt varit det förmånligaste alternativet för elanvändare på lång sikt. Nu har man inte längre kunnat lita på denna regel – åtminstone inte om elanvändaren inte har kunnat överföra sin förbrukning till elbörsens förmånliga timmar. Om du använder börsel ska du följa upp prisutvecklingen och bedöma om det lönar sig att byta till ett mer prisstabilt alternativ.

Tidsbundna elförsäljningsavtal till börspris

Elförsäljningsavtal till börspris har också ingåtts för viss tid, varvid avtalet i princip binder båda avtalsparterna under hela den tiden. I det rådande marknadsläget kan man dock anse det rimligt att försäljaren ger konsumenten möjlighet att byta ut sitt tidsbundna börselavtal till exempel mot ett annat avtal som försäljaren erbjuder. I börsprisavtal bär konsumenten prisrisken, varvid en betydande prishöjning kan leda till en orimlig situation för konsumenten.  I en sådan situation kan försäljaren inte anses ha skäl att hindra konsumenten från att byta avtal.

Tidsbundna avtal till fast pris

Tidsbundna avtal som ingåtts till fast pris är säkra för konsumenten, eftersom priset i avtalet förblir detsamma under hela avtalsperioden, till exempel 1–2 år. Variationerna i elbörspriset påverkar således inte konsumentpriserna för tidsbundna elförsäljningsavtal. Prisrisken bärs i dessa avtal av försäljaren, som har möjlighet att skydda sin elanskaffning mot elbörsens pristoppar.

I det rådande marknadsläget erbjuder dock inte alla elförsäljare tidsbundna avtal. Även de försäljare som erbjuder tidsbundna avtal har nu en rätt hög prisnivå. Experterna har uppskattat att börspriset på el skulle börja sjunka antingen på våren eller senast nästa sommar. För konsumenten kunde den förmånligaste tiden att ingå ett långt tidsbundet avtal således vara först när prisnivån i tidsbundna avtal börjar sjunka.

Elavtal som gäller tills vidare

Många elförsäljare har under den senaste tiden också höjt priserna på sina elavtal som gäller tills vidare och som därmed har följt elbörsens höjda prisnivå. Om du av försäljaren får ett meddelande om en prishöjning som gäller ditt avtal, kan höjningen träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet har skickats. Då lönar det sig att till exempel kontrollera i Energimyndighetens tjänst http://www.sahkonhinta.fi/# -om det finns förmånligare elavtal att tillgå. Om du hittar ett lämpligt nytt avtal kan det i allmänhet träda i kraft inom cirka två veckor genom att kontakta försäljaren.

Elförsäljaren är skyldig att informera köparen om elavtalets kostnader och risker

De stora prisvariationerna verkar ha kommit för att stanna på elmarknaden, bland annat på grund av att en växande del av elproduktionen är beroende av vädret, till exempel vindkraft. När man ingår ett avtal lönar det sig att fundera på om man litar mer på en stabil prissättning genom att till exempel välja ett tidsbundet avtal till fast pris eller om man är beredd att ta större risker genom att ingå ett börsprisavtal.

Även när elförsäljaren erbjuder avtal till exempel vid telefonförsäljning, lönar det sig att noggrant gå igenom prissättningsstrukturen och eventuella fördelar och risker med anknytning till dem med försäljaren. Försäljaren är i allmänhet skyldig att i sin marknadsföring redogöra för de centrala egenskaperna i sina elavtal, och direktivet om den inre marknaden för el förutsätter dessutom särskilt att ”slutförbrukarna får fullständig information från leverantörerna om möjligheterna, kostnaderna och riskerna med spotavtal”.

Vid problem med elavtalet ska du vända dig till elförsäljaren och försöka komma överens om saken. Om din reklamation till företaget inte ger önskat resultat, kontakta KKV:s konsumentrådgivning. Konsumentrådgivningen ger dig avgiftsfri handledning och hjälp med medling i tvister.