Ansvar för en bytesbil

Ibland kan det uppdagas fel eller brister hos en bytesbil efter överlåtelsen som bilaffären kan kräva ersättningar för. Du kan bli ersättningsansvarig om bytesbilen inte motsvarar de uppgifter du lämnat eller om den är i väsentligt sämre skick än väntat.

Känn till dina rättigheter och ditt ansvar för en bytesbil

Ibland kan det uppdagas fel eller brister hos en bytesbil efter överlåtelsen som bilaffären kan kräva ersättningar för. Du kan bli ersättningsansvarig om bytesbilen inte motsvarar de uppgifter du lämnat eller om den är i väsentligt sämre skick än väntat.

Överlåtarens ansvar bestäms enligt köplagen. Om det finns ett fel på bytesbilen som du överlåtit är du ansvarig för det även om du inte visste om felet. En bytesbil kan efter överlåtelsen uppvisa till exempel ett dolt fel som är dyrt att reparera, och bilens bytesvärde har på grund av felet värderats för högt.

För att ett dolt fel på en bytesbil ska medföra ersättningsansvar för dig ska bilen vara i väsentligt sämre skick än vad bilaffären med beaktande av priset på bytesbilen och andra omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

En sådan situation är till exempel om reparationskostnaderna för ett dolt fel är betydande med tanke på bilens ålder, hur mycket den är körd och köpesumman.

Vid bedömningen av ett fel på en bytesbil beaktas dessutom att bilen tas emot av en yrkesperson inom bilbranschen som ska kunna vara beredd på slitage som motsvarar bilens ålder och hur mycket den är körd och som också kan förutsättas känna till exempelvis fel som är typiska för bilmodellen i fråga.

Be om en utredning av grunderna för ersättningskravet

Konsumentens ansvar för en bytesbil bestäms på andra grunder än bilaffärens felansvar för en bil som konsumenten köper. Om konsumenten köper en bil av en bilaffär är tröskeln för fel betydligt lägre och till exempel ett dolt fel behöver inte vara väsentligt för att vara ett fel.

För att konsumenten ska bli ansvarig för dolda fel i en bytesbil måste reparationskostnaderna vara betydande med beaktande av bilens ålder, hur mycket den är körd och köpesumma.

En bilaffär kan inte kräva ersättning av en konsument enbart på den grunden att bilaffären har ådragit sig felansvar enligt konsumentskyddslagen gentemot bytesbilens nya köpare. Bilaffärens ersättningskrav kan inte heller till sitt belopp grunda sig enbart på den kompensation som bilaffären betalat ut till sin köpare.

Om du får ett ersättningskrav av bilaffären för bilen du överlåtit ska du be om en utredning av grunderna för det.

De uppgifter som affären ska redovisa är till exempel

  • hur mycket bilen var körd när felet uppdagades
  • en utredning om felet och orsaken till det
  • reparationskostnader som felet orsakat.

Försök i första hand komma överens genom att förhandla. Om du inte kan nå samförstånd eller behöver råd för att bedöma ersättningsansvaret kan du kontakta konsumentrådgivningen.